กิจกรรม

บทที่ 1  การสังเกตการณ์ท้องฟ้า
          :: การประดิษฐ์นาฬิกาแดด
          :: การประดิษฐ์แผนที่ดาว
          :: ารดูดาวเบื้องต้น
          :: การประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์อย่างง่าย

บทที่ 2  ระบบสุริยะ
          :: ย่อส่วนระบบสุริยะ
          :: ไพ่ระบบสุริยะ
          :: กิจกรรมกฏกำลังสองผกผัน
          :: การสร้างกล้องรูเข็มเพื่อวัดขนาดของดวงอาทิตย์
          :: การสังเกตดวงอาทิตย์อย่างปลอดภัย
          :: การทดสอบกฎของเคปเลอร์
          :: กฎการเคลื่อนที่ของนิวตัน
          :: จรวดอีโน
          :: จรวดน้ำ

บทที่ ดาวฤกษ์
          :: รู้จักคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า

บทที่ กาแล็กซี และเอกภพ
          :: การสังเกตทางช้างเผือก

บทที่ การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลก
          :: การดูดกลืนพลังงานความร้อน
          :: อัลบีโด
          :: วิเคราะห์ข้อมูล อุณหภูมิ - แสงอาทิตย์
          :: แบบฝึกหัด การเปลี่ยนแปลงของภูเขาน้ำแข็ง
          :: กิจกรรม แบบจำลองภาวะเรือนกระจก
          :: แบบฝึกหัด การวิเคราะห์รูโอโซน
          :: แบบฝึกหัด การเกิดเอลนีโญ
          :: กิจกรรม การตีความภาพถ่ายสิ่งปกคุลมพื้นผิว
          :: กิจกรรม เที่ยวทั่วไทยไปกับภาพถ่ายดาวเทียม
          :: กิจกรรม สำรวจพื้นที่ป่าด้วยภาพถ่ายดาวเทียม

บทที่  6  บรรยากาศ
          :: การเกิดหมอก
          :: กิจกรรมดูเมฆ
          :: แกนควบแน่นของหยดน้ำ
          :: การเปลี่ยนแปลงความดันและปริมาตรของอากาศ
          :: การทดสอบบารอมิเตอร์
          :: แบบฝึกหัดการวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศอัตโนมัติ

บทที่  7  น้ำ
          :: การเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ
          :: แบบจำลองสมดุลน้ำในดิน
          :: การสร้างหลอดวัดความโปร่งแสงของน้ำ
          :: การวัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ
          :: เกมส์สนุกกับ pH

บทที่  8  ธรณี
          :: ตัวต่อแผ่นเปลือกโลก
          :: ทวีปในอดีต
          :: การจำแนกหิน
          :: การศึกษาลักษณะดิน
          :: การไหลซึมของน้ำ
          :: การวัดอุณหภูมิดิน

บทที่  9  สิ่งมีชีวิต
          :: ดูนก
          :: สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ
          :: ดาวเคราะห์สำหรับสิ่งมีชีวิต
          :: ศึกษาฟอสซิล© 2003 - 2010 The LESA Project
All rights reserved.