กิจกรรมการสร้างหลอดตรวจวัดความโปร่งแสงของน้ำ

วัตถุประสงค์
           เพื่อสร้างอุปกรณ์วัดความโปร่งแสงของน้ำ เพื่อใช้ในกิจกรรมการเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ

หลักการ
           น้ำบริสุทธิ์มีคุณสมบัติเป็นของเหลวใส ไม่มีสี ยอมให้แสงผ่านได้ดี น้ำเป็นตัวทำละลายที่ดี เมื่อน้ำทำละลายสสารอื่น น้ำจะกลายเป็นสารละลาย และถ้าตัวถูกละลายไม่สามารถละลายได้หมด สารที่เหลืออยู่จะแขวนลอยอยู่ในน้ำ และมีความสามารถทำให้แสงกระเจิง ทำให้เรามองเห็นเป็นสีขุ่น ดังนั้นเราสามารถวัดปริมาณสารแขวนลอยได้จากการวัดความโปร่งแสงของน้ำ โดยดูจากระดับสูงของน้ำที่อนุญาตให้มองเห็นวัตถุที่อยู่เบื้องล่าง

เวลาที่ใช้
           2 คาบเรียน

ระดับชั้นเรียน
           ประถมปลาย – มัธยมต้น

แนวความคิดหลักที่สำคัญ
        ความโปร่งแสง
        สารแขวนลอย

ทักษะ
        การประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ ์
        การสังเกต

วัสดุและอุปกรณ์
           1. ท่ออะคริลิกใส ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 4 เซนติเมตร ยาว 1 เมตร
           2. จุกยางตัน เบอร์ 14 (หรือ 15)
           3. สายวัด 1 เส้น ยาว 1 เมตร
           4. กาวสองหน้าชนิดบาง ความยาวไม่น้อยกว่า 1 เมตร
           5. สายยางลมตู้เลี้ยงปลา ยาว 30 เซนติเมตร
           6. ข้อต่อตรง (ของสายยางลม)
           7. วาล์วลมตู้เลี้ยงปลา
           8. แผ่นสำหรับเล็ง ทำด้วยพลาสติกเนื้ออ่อน ขนาดเท่าขนาดของท่อด้านใน แบ่งพื้นที่เป็น 4 ส่วน ทาสีขาวสลับดำ
           9. สกรู

ขั้นตอนการประกอบ
           1. นำแผ่นสำหรับเล็ง ติดเข้ากับจุกยางด้านเล็ก โดยใช้สกรูยึด
           2. นำจุกยางด้านที่ติดแผ่นสำหรับเล็ง อุดปลายท่อด้านหนึ่งให้แน่น
           3. นำสายวัดตัดส่วนหัวที่เป็นอลูมิเนียมออก แล้วติดเทปกาวสองหน้า
           4. นำสายวัดติดเข้ากับท่ออะคริลิก โดยให้ปลายสายอยู่ระดับเดียวกับจุกยาง
           5. เจาะรูที่ท่อ ระดับเหนือจุกยาง ในด้านตรงข้ามกับด้านที่ติดสายวัด เพื่อสวมข้อต่อสายยาง
           6. สวมข้อต่อตรง เข้ากับสายยาง และวาล์วลม เข้ากับรูที่เจาะ

ขั้นตอนการทดสอบ
           1. ค่อยๆ ใช้ถังตักน้ำขึ้นจากแหล่งโดยระวังมิให้น้ำขุ่น
           2. รินน้ำที่ตักไว้ใส่หลอดวัดความโปร่งแสงจนเต็ม
           3. ค่อยๆ ปล่อยน้ำออกอย่างช้าๆ และคอยตรวจดูความแตกต่างระหว่างพื้นสีขาวและสีดำใต้ก้นหลอด ให้ปิดน้ำที่ไหลออกทันทีที่สังเกตเห็นความแตกต่างนี้ได้
           4. ทดลองเปลี่ยนสถานที่ ตรวจวัดแหล่งน้ำอื่นๆ

ข้อเสนอแนะ: ระหว่างที่ทำการตรวจวัด อย่ายืนบังแสงแดด เพราะจะทำให้สังเกตุความแตกต่างของสีพื้นของแผ่นเล็งได้ยาก)