แบบฝึกหัดวิเคราะห์ข้อมูลจากสถานีตรวจอากาศ

 

ระดับชั้น: ประถมปลาย - มัธยมต้น
ระยะเวลา: วิเคราะห์ข้อมูล ใช้เวลาประมาณแผ่นละ 5 นาที

วัตถุประสงค:  สร้างทักษะในการอ่านกราฟ และวิเคราะห์ข้อมูล
                    ฝึกกระบวนการเรียนรู้อย่างนักวิทยาศาสตร์

หลักการ: ศึกษาความสัมพันธ์ของ อุณหภูมิ – แสงอาทิตย์ โดยใช้ข้อมูลจริง

ชุดข้อมูล:
          1. พลังงานแสงอาทิตย์ ในรอบ 3 วัน
          2. อุณหภูมิ – แสงอาทิตย์ ในรอบ 3 วัน
          3. แสง – ความชื้นสัมพัทธ์ ในรอบ 3 วัน
          4. อุณหภูมิ – ความชื้นสัมพัทธ์ ในรอบ 3 วัน
          5. ฝน – ความชื้นสัมพัทธ์ ในรอบ 3 วัน
          6. อุณหภูมิอากาศ – ฝน ในรอบ 3 วัน
          7. เปรียบเทียบอุณหภูมิ ณ หอดูดาวเกิดแก้ว และ อ.ทุ่งสง
          8. เปรียบเทียบอุณหภูมิต่างภูมิภาคโลก

การดำเนินการ:
          1. คุณครูแนะนำวิธีการอ่านกราฟ ตัวแปร หน่วย และคาบเวลา
          2. ให้นักเรียนศึกษาข้อมูล และตอบคำถาม
          3. ให้นักเรียนแต่ละกลุ่มออกมานำเสนอวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลของตน ให้เพื่อนๆ ดู จะได้เห็นแนวทางการวิเคราะห์ข้อมูลของแต่ละกลุ่มว่า เหมือน หรือแตกต่างกันอย่างไร