กิจกรรมดูเมฆ

ระดับชั้นเรียน: ประถมศึกษาขึ้นไป

กำหนดเวลา: 1 ชั่วโมง สำหรับการสอน และสังเกตการณ์ครั้งละ 10 นาที

วัตถุประสงค์: ให้นักเรียนได้รู้จักเมฆชนิดต่างๆ และปริมาณเมฆที่ปกคลุมท้องฟ้า

อุปกรณ์:
           1. ห้องภาพเมฆ
           2. ชุดไฟล์ชนิดของเมฆ
           3. แผนภาพเมฆ
           4. ใบงานกิจกรรมดูเมฆ

หลักการ:
           กิจกรรมดูเมฆ เป็นกิจกรรมเสริมความรู้ความเข้าใจในเรื่อง อัลบีโด (การสะท้อนรังสีจากดวงอาทิตย์) และวัฏจักรน้ำ โดยเสริมทักษะนักเรียนในการเฝ้าติดตามการเปลี่ยนแปลงของเมฆบนท้องฟ้าในรอบวัน

การดำเนินกิจกรรม:
          1. สอนการดูเมฆชนิดต่างๆ ภายในห้องเรียน โดยการใช้ชุดไฟล์ชนิดของเมฆ
          2. แนะนำการใช้แผนภาพเมฆ
          3. หาที่โล่งแจ้ง ไม่มีสิ่งกีดขวาง ให้นักเรียนฝึกปฏิบัติเปรียบเทียบเมฆบนท้องฟ้าจริง
          4. บันทึกผล ชนิดของเมฆ และปริมาณเมฆบนท้องฟ้า ลงในใบงานการดูเมฆ
          5. ให้นักเรียนบันทึกข้อมูล ในช่วงเวลาต่างๆ เท่าที่เวลาจะอำนวย (ควรบันทึกข้อมูลอย่างน้อย 3 ครั้ง ในช่วงเวลา เช้า กลางวัน เย็น เพื่อการศึกษาเปรียบเทียบชนิดและปริมาณของเมฆในรอบวัน)

สรุปการทำกิจกรรม:
          หลังจากที่นักเรียนทำกิจกรรมแล้ว ให้นักเรียนอภิปราย เปรียบเทียบชนิด และปริมาณเมฆ ในแต่ละช่วงเวลาของวัน