ข้อกำหนดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์และการใช้งาน
(LESA Copyright
2003 - 2010)

สื่อการเรียนรู้และข้อมูลในเว็บไซต์ http://www.lesacenter.com และซีดี
ชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) ถูกพัฒนาโดยศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ (LESA) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.)
การใช้งานข้อมูลใดๆ ในเว็บไซต์/ซีดี LESA เป็นไปตาม
เงื่อนไขต่อไปนี้ หากท่าน ไม่เห็นด้วยกับเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งหรือทั้งหมด
ท่านไม่มีสิทธิ์ ใช้ชุดการเรียนรู้นี้

เอกสารทั้งหมดในเว็บไซต์/ซีดี LESA อันประกอบด้วยข้อความ ภาพ เสียง เนื้อหา
ส่วนประกอบใดๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์/ซีดี เป็นงานอันได้รับความคุ้มครองตาม
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาของไทยเป็นของศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลก
และดาราศาสตร์ (LESA)
และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) หากบุคคลใด
ลอกเลียนปลอมแปลง ทำซ้ำ ดัดแปลงเผยแพร่ต่อสาธารณชนจำหน่าย มีไว้ให้เช่าหรือ
กระทำการใดๆ ในลักษณะที่เป็นการแสวงหาประโยชน์ทางการค้า หรือประโยชน์
โดยมิชอบ ไม่ว่าโดยประการใดๆ จากทรัพย์สินทางปัญญาดังกล่าวข้างต้นโดยไม่ได้
รับอนุญาตก่อน จะถูกดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ละเมิดสิทธิดังกล่าวทันที

การนำเอกสารในเว็บไซต์/ซีดี ไปเผยแพร่ หรือใช้ในการศึกษาและการใช้งานส่วน
บุคคลในลักษณะไม่แสวงหา ผลประโยชน์ทางธุรกิจเท่านั้น โดยต้องอ้างอิงแหล่งที่มา
และกล่าวชื่อ LESA หรือ http://www.lesacenter.com ด้วยทุกครั้ง

รูปภาพ หรือ แผนภาพใดๆ ในเว็บไซต์/ซีดี ที่มีข้อความระบุลิขสิทธิ์ จะต้องได้รับอนุญาต
ก่อนนำไปเผยแพร่ต่อ หากท่านพบข้อผิดพลาดในเนื้อหาสาระ มีข้อแนะนำหรือได้นำชุด
การเรียนรู้ไปไปพัฒนาต่อ กรุณาช่วยแจ้งให้ทราบที่ lesacenter@gmail.com
หรือ โทรศัพท์ 087-920-6630 โทรสาร 02-993-6081

หากท่านต้องการซีดี LESA กรุณาสมัครเข้าเป็นสมาชิกเครือข่าย ถ้าท่านต้องการจะ
สำเนาซีดี เพื่อนำไปใช้เอง หรือเพื่อแจกจ่ายให้ผู้อื่น เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ทางการ
ศึกษาขอความกรุณาช่วยกรอก แบบฟอร์มขออนุญาตสำเนา CD และส่งกลับมา  เรา
ต้องการจะทราบว่าชุดการเรียนรู้ ได้ถูกแพร่หลายไปที่ใดบ้าง และหากมีการปรับปรุง
ข้อมูลใหม่ๆ จะได้แจ้งให้ท่านทราบศูนยการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์
ตู้ ปณ.2058 ปณฝ.จุฬาลงกรณ์ กทม.10320
โทรศัพท์: 087-920-6630
โทรสาร: 02-993-6081
อีเมล์:lesacenter@gmail.com