กิจกรรม การทดสอบบารอมิเตอร์

 


ภาพที่ 1 ชุดทดสอบบารอมิเตอร์

ระดับชั้น: ประถมศึกษา

เวลา:
1 ชั่วโมง

หลักการ
        บารอมิเตอร์เป็นอุปกรณ์วัดความดันของอากาศ มีทั้งชนิดที่เป็นของเหลว เช่น ปรอท และชนิดที่เป็นกระเปาะโลหะ โดยทั้งสองชนิดใช้หลักการเดียวกันคือ ใช้บอกความสามารถที่อากาศโดยรอบสามารถดันให้ปรอทขึ้นไปสูงเท่าไร หรือบีบกระเปาะโลหะบุบได้เท่าไร แล้วจึงต่อคานจากกระเปาะมาหมุนเข็มชี้สเกลความดัน เพื่อแสดงผล

รายการอุปกรณ์
       1. บารอมิเตอร์ ชนิดกระเปาะโลหะ
       2. สูบลมขนาดเล็ก
       3. ถุงพลาสติก หรือกล่องพลาสติกสุญญากาศ

วิธีการทดลอง
       1. หมุนเข็มทองเหลืองให้ตรงกับเข็มสีดำ
       2. นำบารอมิเตอร์ใส่ในถุงหรือกล่องพลาสติกสุญญากาศ
       3. มัดปากถุงให้แน่นหรือปิดกล่องให้สนิท แล้วออกแรงบีบ สังเกตเข็มแสดงความดันที่บารอมิเตอร์
       4. ต่อสายลมเข้ากับสูบ และถุงพลาสติกหรือกล่องพลาสติก มัดหรือปิดให้แน่น
       5. สูบลมเข้า สังเกตการเปลี่ยนแปลงของเข็มบารอมิเตอร์