แบบฝึกหัด การวิเคราะห์รูโอโซน

จุดประสงค์
          ศึกษาการเปลี่ยนแปลงขนาดรูโอโซน

สาระสำคัญ
          ก๊าซโอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ ทำหน้าที่ดูดกลืนรังสีอุลตราไวโอเล็ตซึ่งเป็นอันตรายต่อสิ่งมีชีวิต ไม่ให้ตกกระทบถึงพื้นผิวโลก ในปี พ.ศ.2525 นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจพบรูโหว่ขนาดใหญ่ของชั้นโอโซน เหนือทวีปแอนตาร์คติก ขั้วโลกใต้ ซึ่งเกิดจากกระแสลมพัดคลอรีนจากสาร CFC เข้ามาสะสมในก้อนเมฆในชั้นสตราโตสเฟียร์ ในช่วงฤดูหนาวเดือนพฤษภาคม – กันยายน (ขั้วโลกเหนือไม่มีเมฆในชั้นสตราโตสเฟียร์ เนื่องจากอุณหภูมิไม่ต่ำพอที่จะทำให้เกิดการควบแน่นของไอน้ำในอากาศ) เมื่อถึงเดือนตุลาคมแสงอาทิตย์กระทบเข้ากับก้อนเมฆ ปลดปล่อยคลอรีนอะตอมอิสระให้ทำปฏิกิริยากับโอโซน ทำให้เกิดรูโหว่

เวลาที่ใช้ 1/2 คาบเรียน

ระดับชั้นเรียน ประถมศึกษาตอนปลาย

แนวความคิดหลักที่สำคัญ

          การทำลายโอโซนการเกิดรูโอโซน

ทักษะ
           การสังเกต
           การตีความภาพถ่ายดาวเทียมวัสดุและอุปกรณ์
           ภาพถ่ายดาวเทียม รูโอโซน

วิธีปฏิบัติ

          1. แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละ 2 – 3 คน
          2. แจกภาพรูโอโซน ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม
          3. นักเรียนแต่ละกลุ่ม อภิปราย ถึงแนวโน้มการลดลงของโอโซน
          4. สุ่มตัวอย่างนักเรียน นำเสนอความคิดเห็นให้แก่เพื่อนในห้อง
          5. คุณครูอธิบายถึง ประโยชน์ของก๊าซโอโซนในบรรยากาศชั้นสตราโตสเฟียร์ และการทำลายโอโซนด้วยสาร CFC


ภาพถ่ายดาวเทียมแสดงช่องโอโซนเหนือทวีปแอนตาร์คติก บริเวณขั้วโลกใต้
ในเดือนตุลาคม ระหว่างปี พ.ศ.2522 - 2543

ที่มาของภาพ: http://visibleearth.nasa.gov


หมายเหตุ: ความหนาแน่นของชั้นโอโซนมีหน่วยวัดเป็น ด๊อบสัน (Dobson)