บรรยากาศ

 
 
 


เนื้อหาในเรื่อง บรรยากาศ เน้นให้เข้าใจความสำคัญของ
ชั้นบรรยากาศ การเคลื่อนตัวของอากาศทั้งแนวตั้งและ
แนวนอน การเกิดหยาดน้ำฟ้า อิทธิพลจากพลังงงานจาก
ดวงอาทิตย์ ต่อการหมุนเวียนของบรรยากาศโลก


บทที่ 6 บรรยากาศ
       :: โครงสร้างบรรยากาศ
       :: สีของท้องฟ้า
       :: ความร้อนและอุณหภูมิ
       :: อุณหภูมิอากาศ
       :: ความชื้นและเสถียรภาพของอากาศ
       :: เมฆ หมอก และหยาดน้ำฟ้า
       :: ความกดอากาศ และการเกิดลม
       :: การหมุนเวียนของอากาศ และภูมิอากาศ
       :: ซอร์ฟแวร์เรียนรู้เรื่องบรรยากาศ (คลิก Run)

 
 
 
 
 
 
 
       
 
       
[หน้าหลัก] [ลิขสิทธิ์] [กิจกรรม] [สื่อการเรียนรู้] [ดัชนี]