การหมุนเวียนของอากาศและภูมิอากาศ

          เนื้อหาในเรื่อง การหมุนเวียนของบรรยากาศ และอิทธิพลของฤดูกาล มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับระบบลมท้องถิ่น ระบบการหมุนเวียนของบรรยากาศโลก อิทธิพลของฤดูกาลที่มีผลกระทบต่อการหมุนเวียนของบรรยากาศ การจำแนกภูมิอากาศโลก

                                 :: การหมุนเวียนของบรรยากาศ และอิทธิพลของฤดูกาล
                                 ::
ภูมิอากาศ