อุณหภูมิอากาศ

          เนื้อหาในเรื่อง อุณหภูมิอากาศ มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับ การวัดอุณหภูมิอากาศ และปัจจัยซึ่งทำให้อุณหภูมิอากาศในแต่ละสถานที่แตกต่างกัน และการสร้างเทอร์มอมิเตอร์อย่างง่าย

                                 :: อุณหภูมิอากาศ
                                 ::
กิจกรรมการประดิษฐ์เทอร์มอมิเตอร์อย่างง่าย