ความกดอากาศและการเกิดลม

          เนื้อหาในเรื่อง ความกดอากาศ และการเกิดลม มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับความกดอากาศ การเคลื่อนที่ของอากาศ และปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนที่ของลม

                                 :: ความกดอากาศและการเกิดลม
                                 ::
กิจกรรมการทดสอบบารอมิเตอร์