การเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ

          เนื้อหาในเรื่อง วัฏจักรน้ำ มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับวัฏจักรของน้ำและความสมดุล

                          :: การเก็บข้อมูลแหล่งน้ำ
                          ::
กิจกรรมการสร้างหลอดวัดความโปร่งแสงของน้ำ
                          :: กิจกรรมการวัดค่าการนำไฟฟ้าของน้ำ
                          :: กิจกรรมเกมสนุกกับ pH