ระบบโลก

 
 
 


เนื้อหาในเรื่อง ระบบโลก นี้เน้นให้ สามารถมองโลก อย่างเป็นระบบ (Earth as a system) มีความเข้าใจในกลไกการปรับสมดุลของ ธรรมชาติ ด้วยการสะท้อนและดูดกลืนพลังงานในรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์


บทที่ 5 การเปลี่ยนแปลงสภาวะของโลก
       :: กลไกการปรับสมดุลของโลก
       :: ภาวะเรือนกระจก
       :: การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิอากาศโลก
       :: ปรากฏการณ์โลกร้อน
       :: การลดลงของโอโซน
       :: เอลนีโญ - ลานีญา
       :: การทำลายป่าฝนเขตร้อน

 
 
 
 
 
 
 
       
 
       
[หน้าหลัก] [ลิขสิทธิ์] [กิจกรรม] [สื่อการเรียนรู้] [ดัชนี]