การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก

          เนื้อหาในเรื่อง การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้ภูมิกาศโลกเปลี่ยนแปลง และการศึกษาภูมิอากาศโลกในอดีต

                                 :: การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก
                                 ::
แบบฝึกหัด การเปลี่ยนแปลงของภูเขาน้ำแข็ง