อุปกรณ์วัดความชื้นสัมพัทธ์ สลิงไซโครมิเตอร์
(Sling Psychrometer)

 

ภาพที่ 1 อุปกรณ์วัดความชื้นสัมพัทธ์ สลิง ไซโครมิเตอร์

รายการวัสดุอุปกรณ์
          1. ลวดยาวประมาณ 15 เซนติเมตร 1 เส้น
          2. แผ่นพลาสติก ขนาด 4x30 เซนติเมตร 1 แผ่น
          3. ท่อ PVC ขนาด ? นิ้ว ยาวประมาณ 10 เซนติเมตร
          4. สกรูเบอร์ 7 จำนวน 1 ตัว
          5. ท่อนไม้สำหรับอุดท่อ PVC 1 อัน
          6. เทอร์มอมิเตอร์ 0 – 100 องศาเซลเซียส ยาว 30 เซนติเมตร 2 อัน
          7. ด้ายสำหรับพันเศษผ้า
          8. เศษผ้าชิ้นเล็กๆ 1 ผืน
          9. เทปกาวสองหน้าอย่างหนา 2 แผ่น
          10. แหวนรองลดแรงเสียดทาน 1 อัน
          11. คีมปากจิ้งจก 1 อัน

ภาพที่ 2 แสดงรายการอุปกรณ์

วิธีการประกอบ
          1. นำแผ่นพลาสติกมาตัดและเจาะรูดังภาพที่ 3 (1)
          2. นำแผ่นที่ได้จากข้อที่ 1 ดัดปลายด้านที่เจาะให้ตั้งฉากดังภาพที่ 3 (2)
          3. สวมเทอร์มอมิเตอร์เข้ากับรูทั้งสองช่อง
          4. ตัดเทปกาวสองหน้าให้เป็นแผ่นเล็กๆ สำหรับรองเทอร์มอมิเตอร์ และรูรัดเทอร์มอมิเตอร์
          5. ตัดลวดยาวประมาณ 7 เซนติเมตร ใช้คีมปากจิ้งจกช่วยบิดลวดรัดส่วนขอดของเทอร์มอมิเตอร์ เข้ากับรูเล็กๆ ด้านบน
          6. นำท่อนไม้ที่มีขนาดใหญ่เท่ากับรูของท่อ PVC อัดเข้ากับท่อ PVC
          7. นำสกรูร้อยผ่านช่องด้านบนของแผ่นพลาสติก ใส่แหวนรอง แล้วขันสกรูลงตรงกลางไม้ที่อัดเข้ากับท่อ PVC จนเกือบสนิท
          8. นำเศษผ้า พันรอบเทอร์มอมิเตอร์ข้างใดข้างหนึ่ง แล้วใช้ด้ายพันกับผ้าให้แน่น

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการดัดแผ่นผลาสติก

การใช้งาน สลิง ไซโครมิเตอร์ (Sling Psychrometer)
          1. การใช้งาน สลิง ไซโครมิเตอร์ (Sling Psychrometer) ต้องระวังอย่าใช้มือ หรือส่วนอื่นของร่างกาย แตะตรงส่วนปลายของเทอร์มอมิเตอร์ เพราะอุณหภูมิของร่างกายจะมีผลกับค่าที่อ่านได้จากเทอร์มอมิเตอร์
          2. ควรรอประมาณ 3 นาที ก่อนอ่านค่าอุณหภูมิ เพื่อให้เทอร์มอมิเตอร์ทั้งสองตัว วัดค่าอุณหภูมิขณะนั้น จากนั้นให้อ่านค่าอุณหภูมิกระเปาะแห้ง โดยอ่านจากเทอร์มอมิเตอร์ที่ไม่ได้พันเศษผ้า
          3. บันทึกค่าอุณหภูมิกระเปาะแห้ง
          4. จากนั้นให้ตรวจสอบว่า เศษผ้าที่พันเทอร์มอมิเตอร์เปียกหรือไม่ ถ้าแห้ง ให้หยดน้ำบนผ้าให้ชุ่ม
          5. หมุน สลิง ไซโครมิเตอร์ (Sling Psychrometer) ประมาณ 3 นาที
          6. ค่อยๆ หยุดหมุน สลิง ไซโครมิเตอร์ (Sling Psychrometer) แล้วอ่านค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียก โดยอ่านจากเทอร์มอมิเตอร์ที่พันเศษผ้าไว้
          7. บันทึกค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียก
          8. นำค่าอุณหภูมิกระเปาะเปียก และค่าอุณหภูมิกระเปาะแห้ง มาเทียบหาค่าความชื้นสัมพัทธ์ จากตารางเทียบค่าความชื้นสัมพัทธ์