ธรรมชาติของแสง

          เนื้อหาในเรื่อง ธรรมชาติของแสง มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนเข้าใจถึง การศึกษาคุณสมบัติของดาว โดยอาศัยความเข้าใจในเรื่องของแสง และคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า ร่วมกับแผนภาพแฮรท์สชปรุง - รัสเซลล์

                                 :: คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
                                 ::
 รู้จักรังสีอินฟราเรด
                                 ::
เส้นสเปกตรัม
                                 ::
แผนภาพแฮรท์สชปรุง – รัสเซลล์
                                 ::
ปรากฏการณ์ดอปเปลอร์
                                 ::
คุณสมบัติของดาวฤกษ์