กลุ่มดาว

          เนื้อหาในเรื่อง กลุ่มดาว มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับความหมาย
ของกลุ่มดาว หลักการเคลื่อนที่ของทรงกลมท้องฟ้า มีความสามารถในการใช้งานแผนที่ดาว ประกอบซอฟต์แวร์ท้องฟ้าจำลอง

                                 :: กลุ่มดาวคืออะไร
                                 ::
แผนที่ดาววงกลม
                                 ::
กิจกรรมการประดิษฐิ์แผนที่ดาว
                                 ::
ซอฟต์แวร์ท้องฟ้าจำลอง Stellarium