หน้าหลัก คำอธิบายรายวิชา ก่อนเรียนควรรู้ บทเรียน แบบทดสอบ มุมพักสมอง website น่าสนใจ ประวัติผู้จัดทำ
ประวัติผู้จัดทำ


ชื่อ ครูวรรณภา เอี่ยมสมบัติ (ครูนี)
การศึกษา
     1.ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ (บัญชี) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
     2.ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์ (การวัดผลและประเมินผล)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     3.ปริญญาโท ศิลปศาสตร (สหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น)
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร
การทำงาน
     1.พ.ศ. 2547 ครูพิเศษสอน คณะบริหารธุรกิจ การบัญชี
วิทยาลัยเทคนิคตราด จังหวัดตราด
     2.พ.ศ. 2550 เจ้าหน้าที่พัสดุ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
กระทรวงการคลัง กรุงเทพฯ
     3.ปัจจุบัน ครูผู้ช่วย โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี
ประสบการณ์งานอดิเรก
     1.จัดรายการวิทยุ
     2.งานพิธีกร
     3.วิทยากรให้ความรู้ในชุมชน
คติประจำใจ
     ความขยัน + ความพยายาม = ความสำเร็จ
ขอขอบคุณ
     น้องมี่ เนธิชา เอี่ยมสมบัติ ที่ช่วยเป็นที่ปรึกษาในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนในครั้งนี้

C O P Y R I G H T © 2 0 1 1