หน้าหลัก คำอธิบายรายวิชา ก่อนเรียนควรรู้ บทเรียน แบบทดสอบ มุมพักสมอง website น่าสนใจ ประวัติผู้จัดทำ

คำอธิบายรายวิชา การบัญชีเบื้องต้น 1 (มัธยมศึกษา) 

          ศึกษาความหมาย จุดประสงค์ของการบัญชี ประโยชน์และความสำคัญของข้อมูลการบัญชี ข้อสมมติตามแม่บทการบัญชี ความหมายของ สินทรัพย์ หนี้สิน และ ส่วนของเจ้าของ สมการบัญชีและงบดุล การวิเคราะห์รายการค้า การจดบันทึกรายการค้า ตามหลักการบัญชีคู่ของธุรกิจบริการเจ้าของคนเดียวในสมุดรายวันทั่วไป และผ่านรายการไปบัญชีแยกประเภท  งบทดลอง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกบัญชี  กระดาษทำการ 6 ช่อง การปิดบัญชี รายงานทางการเงิน และสรุปวงจรบัญชี
          ให้ผู้เรียนเกิดความรู้ ความเข้าใจ  หลักการวิธีการและขั้นตอนการจัดทำบัญชี   ผู้เรียนสามารถบันทึกรายการค้าในสมุด รายวันทั่วไป และผ่านรายการไปยังบัญชีแยกประเภทสำหรับกิจการเจ้าของคนเดียวประเภทธุรกิจบริการ การจัดทำงบทดลอง กระดาษทำการและรายงานทางการเงิน ได้อย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  อย่างมีระเบียบ  ละเอียดรอบคอบ  มีคุณธรรมจริยธรรมและมีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพบัญชี  บูรณาการความรู้  ให้เกิดความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ประหยัด และอดออม นำไปปฏิบัติจริงได้ในชีวิตประจำวัน 

                  
C O P Y R I G H T © 2 0 1 1