LESA คืออะไร

 
 
 

LESA "ลีซ่า" คือชุดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลกและดารา
ศาสตร์ ซึ่งใช้ในการเรียนการสอนวิชาดาราศาสตร์ขั้นนำ
(Introduction to Astronomy) และวิชาวิทยาศาสตร์
กายภาพชีวภาพสำหรับครู (Physical and Biological
Science for Teacher) และใช้ประกอบการเรียนออนไลน์
นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ชุดการเรียนรู้นี้พัฒนาขึ้นโดยศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์โลก
และดาราศาสตร์ (LESA) ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ให้มีเนื้อหาตรงตามหน่วย
การเรียนรู้ ครอบคลุมมาตรฐานการเรียนรู้ช่วงชั้นที่ 1 - 4
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ สาระที่ 6 กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงของโลก สาระที่ 7 ดาราศาสตร์และอวกาศ
หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 โดยแบ่ง
เป็น 9 บทเรียน ได้แก่ การสังเกตการณ์ท้องฟ้า ระบบสุริยะ
ดาวฤกษ์ กาแล็กซีและเอกภพ การเปลี่ยนแปลงสภาวะแวด
ล้อมโลก บรรยากาศ น้ำ ธรณี และสิ่งมีชีวิต แต่ละบทเรียน
มีองค์ประกอบ 3 ส่วน ได้แก่ เนื้อหาความรู้ (Text), สื่อการ
เรียนรู้ (Material) และกิจกรรมการเรียนรู้ (Workshop)
โดยบทเรียนแต่ละเรื่องประกอบด้วยไฟล์ 3 ชนิด ได้แก่
ไฟล์ HTML (เว็บเพจ), ไฟล์ Word และไฟล์ PowerPoint
ซึ่งครูและนักเรียนสามารถนำไปใช้งานได้ทันที นอกจากนั้นใน
บางบทเรียนจะมีซอฟต์แวร์ และภาพเคลื่อนไหว ให้ดาวน์โหลด
เพื่อนำไปใช้ ประกอบการเรียนการสอนด้วย 

คณะผู้จัดทำมีเจตนาเขียนเนื้อหาของชุดการเรียนรู้นี้ให้มี
รายละเอียดสูง โดยมีความเชื่อว่า ถ้าครูจะสอนวิทยาศาสตร์
ด้วยความสบายใจ จะต้องมีความรู้ในเรื่องนั้นๆ อย่างถ่องแท้
ครบวงจรเสียก่อน แม้ว่าจะเป็นครูที่สอนในระดับประถมศึกษา
ก็ตาม อย่างไรก็ตามเนื่องจากการเรียนรู้ตามหลักสูตรของ
ชาติแบ่งออกเป็น 4 ช่วงชั้น ผู้จัดทำจึงให้ไฟล์ต้นแบบ ซึ่ง
อนุญาต ให้ผู้ใช้สามารถนำไปดัดแปลงให้เหมาะสมกับการ
ใช้งานในระดับของตนเอง

นักเรียนที่จะนำความรู้จากชุดต้นแบบนี้ไปใช้ทำงานส่งคุณครู
พึงตระหนักว่า LESA เป็นที่รู้จักของครูทั่วไป การคัดลอก
เนื้อหาในลักษณะคัดลองและวาง (Copy & Paste) เพื่อไป
ทำรายงานเป็นสิ่งที่มิพึงกระทำ ดังนั้นควรทำการศึกษาสาระ
ความรู้เสียก่อน แล้วเขียนขึ้นใหม่ด้วยความเข้าใจของตนเอง

บุคคล องค์กร บริษัท และหน่วยงานต่างๆ ซึ่งนำเนื้อหาในชุด
การเรียนรู้นี้ไปใช้งาน กรุณาอ่านลิขสิทธิ์ LESA Copyright
เสียก่อน การละเมิดลิขสิทธิ์จะถูกดำเนินการตามกฎหมาย
ชุดการเรียนรู้ LESA ห้ามจำหน่ายโดยเด็ดขาด การคัดลอก
ข้อความและรูปภาพ จะต้องเครดิตชื่อโครงการหรือเว็บไซต์


การเข้าร่วมโครงการ

การใช้ CD

 
 
 
 
 
 
 
       
 
 
       
[หน้าหลัก] [ลิขสิทธิ์] [กิจกรรม] [สื่อการเรียนรู้] [ดัชนี]