กิจกรรม แบบจำลองภาวะเรือนกระจก


ระดับชั้นเรียน:
ประถมศึกษา

กำหนดเวลา: 2 ชั่วโมง

วัตถุประสงค์: ให้นักเรียนเข้าใจถึงการเกิดภาวะเรือนกระจก

สื่อการเรียนรู้:
          1. โครงเหล็กดัดเป็นรูปบ้าน 1 อัน
          2. ขาตั้งเทอร์มอมิเตอร์ 1 อัน
          3. ตะขอ 2 อัน
          4. แผ่นพลาสติกใสขนาด 1ผืน
          5. กระดาษกราฟ 1 แผ่น
          6. เทอร์มอมิเตอร์ 3 อัน
          7. ก้อนหิน 4 ก้อน

หลักการ:
          เมื่อพลังงานแสงอาทิตย์ตกกระทบถึงผิวโลก พื้นดินจะดูดกลืนพลังงานแสงอาทิตย์เอาไว้ส่วนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพลังงานของแสงในช่วงที่ตามองเห็น หรือ แสงขาว พลังงานแสงอาทิตย์อีกส่วนหนึ่งจะถูกพื้นดิน สะท้อนกลับเข้าสู่บรรยากาศซึ่งเป็นรังสีคลื่นยาวในช่วงอินฟราเรด หรือ รังสีความร้อน รังสีอินฟราเรด เหล่านี้ส่วนหนึ่งจะถูกดูดกลืนโดยไอน้ำ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมทั้งก๊าซอื่นๆ ในบรรยากาศชั้นล่างสุด ทำให้บรรยากาศชั้นล่างสุดอบอุ่นขึ้น           นอกจากนี้รังสีอินฟราเรดบางส่วนที่ถูกแผ่ออกมาจากพื้นผิวโลกสู่บรรยากาศ ยังถูกสะท้อนกลับมายังผิวโลกอีก จึงทำให้พื้นผิวโลกอบอุ่นขึ้นอีก เราเรียกปรากฏการณ์นี้ว่า "ภาวะเรือนกระจก" (greenhouse effect)

การสร้างและประกอบ:
          1. หาจุดสำหรับแขวนเทอร์มอมิเตอร์โดยใช้ตะขอในบริเวณกึ่งกลางโครงเหล็กดัดรูปบ้าน
          2. นำเทอร์มอมิเตอร์มาแขวนไว้กับขาตั้ง
          3. นำโครงเหล็กรูปบ้านและขาตั้งที่แขวนเทอร์มอมิเตอร์ ไปวางบนสนามหญ้ากลางแดด
          4. นำแผ่นพลาสติกใสมาครอบโครงเหล็กดัดรูปบ้านโดยขึงให้ตึงและทับมุมด้วยก้อนหิน
          5. นำเทอร์มอมิเตอร์ที่เหลือมาวัดอุณหภูมิปกติ


ภาพที่ 1 แบบจำลองปรากฏการณ์เรือนกระจก

การดำเนินกิจกรรม:
          แบ่งนักเรียนออกเป็นกลุ่มๆ ละเท่าๆ กันตามความเหมาะสม แจกอุปกรณ์ให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกันประกอบเรือนกระจกจำลองตามวิธีการดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ก่อนที่จะทำการทดลอง ให้คุณครูอธิบาย หลักการทำงานของภาวะเรือนกระจก ให้นักเรียนเข้าใจเสียก่อน
          เมื่อนักเรียนมีความเข้าใจในหลักการของภาวะเรือนกระจก จึงให้นักเรียนออกไปทำการทดลอง โดยให้นักเรียนแต่ละกลุ่ม ช่วยกันอ่านค่าของเทอร์มอมิเตอร์บริเวณในเรือนกระจกจำลองและนอกเรือนกระจกทุกๆ 30 นาที ประมาณ 4-5 ครั้ง

          ตารางบันทึกผลกิจกรรม

เวลา          
อุณหภูมินอกเรือนกระจก          
อุณหภูมิในเรือนกระจก          

สรุปการทำกิจกรรม:
          หลังจากที่นักเรียนได้ทำการทดลองแบบจำลองภาวะเรือนกระจก ให้นักเรียนนำค่าที่ได้มาเขียนกราฟ และนำข้อมูลของแต่ละกลุ่มมาเปรียบเทียบและอภิปรายว่า ทำไมอุณหภูมิภายในและภายนอกของเรือนกระจกจึงแตกต่างกัน