ปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์

          เนื้อหาในเรื่อง ปรากฎการทางดาราศาสตร์ มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความเข้าใจเบื้องต้น ในเรื่องปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ต่างๆ ว่าเกิดขึ้นได้อย่างไร และสามารถใช้หลักการทางดาราศาสตร์ที่เรียนมา อธิบายปรากฎการณ์เหล่านั้นได้

                                 :: กลางวันกลางคืน
                                 ::
ฤดูกาล
                                 ::
สุริยุปราคา
                                 ::
จันทรุปราคา
                                 ::
ข้างขึ้นข้างแรม
                                 ::
น้ำขึ้นน้ำลง