ธรณี

 
 
 


เนื้อหาในเรื่องธรณี นี้เน้นให้มีความรู้เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
ของเปลือกโลก วัฏจักรที่มาของหินประเภทต่างๆ รู้จักกำเนิด
และประเภทของดิน และสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องดิน
ในท้องถิ่นของตนเองได้บทที่ 8 ธรณี
       :: โครงสร้างของโลก
       :: การเคลื่อนที่ของเปลือกโลก
       :: แร่
       :: หิน
       :: ดิน

 
 
 
 
 
 
 
       
 
       
[หน้าหลัก] [ลิขสิทธิ์] [กิจกรรม] [สื่อการเรียนรู้] [ดัชนี]