วิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพ

          เนื้อหาในเรื่อง วิวัฒนาการ และความหลากหลายทางชีวภาพ มีวัตถุประสงค์ให้นักเรียนมีความเข้าใจเบื้องต้น เกี่ยวกับพัฒนาการของสิ่งมีชีวิต การคัดเลือกโดยธรรมชาติ อาณาจักรสิ่งมีชีวิต และการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิต


                            ::
วิวัฒนาการและความหลากหลายทางชีวภาพ
                            ::
กิจกรรมสำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ