Digestive
Circulatory
Respiratory
Excretory
Nervous
Immune
Reproductive
Skeletal
profile
 
 
 
  ชื่อ - นามสกุล นางนิสา มากแก้ว  
  ตำแหน่ง ครู  
  วิทยฐานะ ชำนาญการ  
  กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์  
  โรงเรียน ปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี  
  e-mail ns_nao@hotmail.com  
 
คำแนะนำการใช้ I ตัวชี้วัด

 

 

 
   
 
จัดทำโดย นิสา มากแก้ว ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี