Digestive
Circulatory
Respiratory
Excretory
Nervous
Immune
Reproductive
Skeletal
profile
 

          สื่อการเรียนรู้ออนไลน์ เรื่อง ระบบร่างกายของมนุษย์และสัตว์ นี้ ใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้รายวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 บทเรียนนี้อำนวยความสะดวกให้นักเรียนสามารถศึกษาบทเรียนนี้นอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถใช้เวลา ในการศึกษาบทเรียนตามความสามารถในการเรียนรู้ ผู้เรียนสามารถเลือกศึกษาเนื้อหาในส่วนที่ไม่เข้าใจได้ตามความต้องการ และสามารถทดสอบความเข้าใจจากการศึกษาโดยการทำแบบฝึกหัดในแต่ละหัวข้อ และประเมินผลจากการทำแบบทดสอบนั้น ด้วยตนเอง

ตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลาง
  สาระที่  1  :  สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
 

มาตรฐาน ว 1.1 :

เข้าใจหน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิต ความสัมพันธ์ของโครงสร้างและหน้าที่ของระบบ ต่าง ๆ ของสิ่งมีชีวิต ที่ทำงานสัมพันธ์กัน มีกระบวนการสืบเสาะหาความรู้ สื่อสาร สิ่งที่เรียนรู้ และนำความรู้ไปใช้ในการดำรงชีวิต ของตนเองและดูแลสิ่งมีชีวิต

  ตัวชี้วัด ม.2/1 : อธิบายโครงสร้างและการทำงานของระบบ ย่อยอาหาร ระบบหมุนเวียนเลือด ระบบหายใจ ระบบขับถ่าย ระบบสืบพันธุ์ ของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งระบบประสาทของมนุษย์
  ตัวชี้วัด ม.2/2 : อธิบายความสัมพันธ์ของระบบต่างๆ ของ มนุษย์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์
  ตัวชี้วัด ม.2/3 : สังเกตและอธิบายพฤติกรรมของมนุษย์และสัตว์ที่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกและภายใน
  ตัวชี้วัด ม.2/4 : อธิบายหลักการและผลของการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการขยายพันธุ์ ปรับปรุงพันธุ์ และเพิ่มผลผลิตของสัตว์และนำความรู้ไปใช้ประโยชน์

 

เนื้อหา
>>   ระบบย่อยอาหาร (Digestive System)  
>>   ระบบหมุนเวียนเลือด (Circulatory System)  
>>   ระบบหายใจ (Respiratory System)  
>>   ระบบขับถ่าย (Excretory System)  
>>   ระบบประสาท (Nervous System)  
>>   ระบบภูมิคุ้มกันและระบบน้ำเหลือง (Immune and Lymphatic System)  
>>   ระบบสืบพันธุ์ (Reproductive System)  
>>   ระบบโครงกระดูกและกล้ามเนื้อ (Skeletal and Muscular System)  
 
   
 
จัดทำโดย นิสา มากแก้ว ครูวิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี