www.pw.ac.th eMedia_banner
home thai math science social science health & sport science art technology foreign languages activities student works about us
 
 
 
   
   
   
   
   
 
   
 
   
 
   
 
 
 
   
 
     
   
    

 

่ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการปลูกพืช

ครูดวงนภา บานชื่น

     
   
    

 

ช่อง youtube "หรรษา ภาษาไทย"

ครูศิริฉัตร แก้วงาม

     
   
    

 

COVID-19 : อ33101 ม.6

ครูเอกชัย ญาณประภาส, ครูเกศริน ทองงาม และครูกฤษณภรณ์ บัวลี

     
   
    

 

เว็บไซต์ห้องเรียนการงาน

ครูวรรณภา เอี่ยมสมบัติ

     
   
    

 

การพัฒนาตนเองในงานอาชีพ

ครูลภัสรดา จิรัฐติกาลกุลเวท

     
   
    

 

เรียนรู้กระบวนการทำงาน

ครูสุวภรณ์ คำชมภู

     
   
    

 

การจัดสวนในภาชนะ

ครูดวงนภา บานชื่น

     
   
    

 

ระบบเกษตรแบบยั่งยืน

ครูดวงนภา บานชื่น

     
   
    

 

ไม้ดอกไม้ประดับ

ครูดวงนภา บานชื่น

     
   
    

 

คลิปวิดีโอ เกษตรกรรมยั่งยืน
โดย กองนโยบายเทคโนโลยีเพื่อการเกษตร และเกษตรกรรมยั่งยืน

ครูดวงนภา บานชื่น

     
   
    

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ : แบบจำลองอะตอมของรัทเทอร์ฟอร์ด

ครูอรุณี ขุมทรัพย์

     
   
    

 

สื่อประกอบการจัดการเรียนรู้ เรื่อง
- การแปรรูปอาหาร
- เทคโนโลยีการเกษตร
- การขยายพันธุ์พืช

ครูดวงนภา บานชื่น

     
   
    

 

ชุดกิจกรรมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง อะตอมและตารางธาตุ : แบบจำลองอะตอมของดอลตันและทอมสัน

ครูอรุณี ขุมทรัพย์

     
   
    

 

ชุดการเรียนรู้คณิตศาสตร์เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ

ครูกัญญกร โปร่งใจ

     
   
    

 

 

เนื้อเยื่อเจริญเนื้อเยื่อถาวร
โครงสร้างราก
โครงสร้างลำต้น
โครงสร้างของใบ
การแลกเปลี่นแก๊สและการคายน้ำ
การลำเลียงน้ำ แร่ธาตุ และสารอาหาร
งานชิ้นที่ 1 - 8

ครูจรุงจิต สินอนันต์

     
   
    

 

คู่มือการใช้ชุดกิจกรรม เรื่อง พันธะไอออนิก

ครูอรวิชญ์ ทองมาก

     
 
 
 
 
 
LearnSquare  
  สสวท

 
ศูนย์กลางความรู้แห่งชาติ   skoolbuz ทรูปลูกปัญญา
 

โทรทัศน์ครู

 
 
 
 
 

[ หน้าหลัก ]  [ภาษาไทย]  [ คณิตศาสตร์]  [วิทยาศาสตร์] [สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม]
[สุขศึกษาและพลศึกษา]  [ศิลปะ]  [การงานอาชีพและเทคโนโลยี]  [ภาษาต่างประเทศ]
[กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน]  [ผลงานนักเรียน]  [เกี่ยวกับเรา]

โรงเรียนปทุมวิไล    63/4  ถ.ปทุมสัมพันธ์ ต.บางปรอก  อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี  12000