ระบบทางเดินอาหารของคน

เป็นท่อขนาดใหญ่เมื่อเรานำระบบย่อยอาหารของผู้ใหญ่มายืดออกเต็มที่  มีความยาว 6.5 – 9.0  เมตร  มีต่อมและอวัยวะพิเศษทำหน้าที่หลั่งเอนไซม์และสารต่างๆ  ที่จำเป็นต่อการย่อยอาหาร

คนมีระบบทางเดินอาหารแบบสมบูรณ์ (Complete digestive tract) อาหารที่กินเข้าไปเคลื่อนไปทิศทางเดียว  คือจากปากผ่านคอหอย  หลอดอาหาร  กระเพาะอาหาร  ลำไส้เล็ก  ลำไส้ใหญ่  ไส้ตรงและไปสิ้นสุดที่ทวารหนัก