top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

     
 
งานบริหารกิจการนักเรียน  
       
  doc แบบรายงานการเยี่ยมบ้าน  
  doc รายงานสรุปการเยี่ยมบ้านของนักเรียน  
  doc แบบประเมินห้องเรียนสีขาว  
  doc แบบบันทึกคะแนนห้องเรียนสีขาว  
  doc แบบแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการห้องเรียนสีขาวระดับชั้น  
  doc บันทึกการปฏิบัติงานห้องเรียนสีขาว  
  doc แบบสรุปรายงานสภาพการใช้สารเสพติดรายห้อง  
  doc วาระการประชุมห้องเรียนสีขาว  
  doc โครงสร้างห้องเรียนสีขาว  
  doc แบบรายงานความประพฤตินักเรียน สำหรับครูที่ปรึกษา  
  doc แบบบันทึกกิจกรรมเสริมประสบการณ์สำหรับนักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทย์ฯ ม.ปลาย  
  doc แบบแฟ้มสะสมผลงานสำหรับนักเรียน  
  xls โปรแกรมระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน (SDQ)  
       
 
งานบริหารวิชาการ  
       
  doc แบบปกวิจัยในชั้นเรียน  
  doc รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2561  
  doc แบบปกแผนการจัดการเรียนรู้  
  doc รายงานการส่งแผนการจัดการเรียนรู้และ Course Syllabus ของกลุ่มสาระ  
  doc รายงานการนิเทศการเรียนการสอน (การสังเกตการสอน)  
  xls บันทึกข้อความส่งรายงานการวิจัยในชั้นเรียน  
  doc แบบโครงการจัดการเรียนรู้  
  doc แบบแผนการจัดการเรียนรู้  
  doc แบบขออนุมัติแผนการจัดการเรียนรู้  
  xls แบบประเมินความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนการสอน  
  doc แบบสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อรายวิชา  
  xls แบบรายงานผลการปฏิบัติงาน ปี2553  
  doc แบบประเมินผลกิจกรรมชุมนุม  
  xls ปกแบบทดสอบวัดผลปลายภาคเรียน  
  xls โปรแกรม BookMarkIII  
       
 
งานบริหารงบประมาณและบุคคล  
       
  doc

แบบบันทึกกิจกรรม PLC ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพสู่สถานศึกษา

 
  doc

เกณฑ์การประเมินครูผู้สอนเพื่อรับรางวัล ตามโครงการเชิดชูเกียรติ บุคลากรของโรงเรียนปทุมวิไล

 
  doc

แบบประวัติ และผลงานเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

 
  doc

แบบประเมินผลการปฏิบัติงาน ด้านผู้มีผลงานดีเด่นเชิงประจักษ์

 
  doc

แบบประเมินการปฏิบัติงานของราชการครูตามคุณภาพการปฏิบัติงาน ด้านการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

 
  doc

แบบประเมินการปฏิบัติงานของราชการครูตามคุณภาพการปฏิบัติงาน ด้านปฏิบัติงานในหน้าที่ดีเด่น

 
  doc

คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณและงานบุคคล

 
       
 
งานประกันคุณภาพ  
       
  jpg ประกาศมาตรฐานของสถานศึกษา โรงเรียนปทุมวิไล  
  doc ประกาศกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อการประกันคุณภาพภายใน  
  jpg รายงาน SAR ประจำปี 2558 โรงเรียนปทุมวิไล  
  doc รายงาน SAR ประจำปี 2557 โรงเรียนปทุมวิไล  
  jpg รายงาน SAR ประจำปี 2556 โรงเรียนปทุมวิไล  
  doc เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน OBECQA ของโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ปี 2557 - 2558  
  doc แนวทางการบรหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ TQA  
  doc รายงานมาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
  doc รายงานมาตรฐานที่ 1 ผู้เรียนมีสุขภาวะที่ดีและมีสุนทรียภาพ  
  doc รายงานมาตรฐานที่ 2 ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์  
  doc รายงานมาตรฐานที่ 3 ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักเรียนรู้ และ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  
  xls รายงานมาตรฐานที่ 4 ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ คิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ แก้ปัญหาได้อย่างมีสติ  
  doc รายงานมาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร  
  xls รายงานมาตรฐานที่ 6 ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต  
  doc รายงานมาตรฐานที่ 7 ครูปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
  xls รายงานมาตรฐานที่ 8 ผู้บริหารปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล  
  doc รายงานมาตรฐานที่ 9 คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้ปกครอง ชุมชนปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ และบังเกิดประสิทธิผล  
  xls รายงานมาตรฐานที่ 10 สถานศึกษามีการจัดหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนอย่างรอบด้าน  
  doc รายงานมาตรฐานที่ 11 สถานศึกษามีการจัดสภาพแวดล้อม และการบริการ ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนพัฒนาเต็มศักยภาพ  
  xls รายงานมาตรฐานที่ 12 สถานศึกษามีการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ตามที่กำหนด ในกฎกระทรวง  
  doc รายงานมาตรฐานที่ 13 สถานศึกษามีการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน ให้สถานศึกษาเป็นสังคม  
  xls รายงานมาตรฐานที่ 14 การพัฒนาสถานศึกษาให้บรรลุเป้าหมายตามวิสัยทัศน์ ปรัชญา และจุดเน้นที่กำหนดขึ้น  
  doc รายงานมาตรฐานที่ 15 การจัดกิจกรรมตามนโยบาย จุดเน้น แนวทางการปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนา และส่งเสริมสถานศึกษาให้ยกระดับคุณภาพสูงขึ้น  
       
 
งานนโนยบายและแผนงาน  
       
  jpg ผ.1 แบบขออนุมัติงาน  
  doc ผ.2 แบบขออนุมัติโครงการ  
  doc ผ.2/1 แบบการเขียนโครงการ  
  doc ผ.3 แบบแจ้งและขอใช้เงินเพื่อดำเนินงานตามโครงการ / งาน  
  xls ผ.4 แบบรายงานและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ  
  doc แบบสำรวจความต้องการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานกลุ่มบริหาร และการเรียนการสอน  
  xls แบบประมาณการค่าใช้จ่ายในราชการ ประกอบสัญญายืมเงิน  
  doc แบบสรุปการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการ  
  xls ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ  
  doc ตัวอย่างการเขียนโครงการ (ผ.2)  
  xls นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ  
  doc ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ (5 บท) แบบที่ 1  
  xls ตัวอย่างการเขียนรายงานผลการดำเนินงานโครงการ (5 บท) แบบที่ 2  
  doc แผนพัฒนาตนเองรายบุคคล(ของข้าราชการครูหรือบุคลากรทางการศึกษา) (ID Plan)  
       
 
งานสารสนเทศ  
       
  doc

แบบกรอกข้อมูลสารสนเทศกลุ่มสาระการเรียนรู้

 
       
 
ทั่วไป  
       
  jpg ตราสัญลักษณ์โรงเรียนปทุมวิไล  
  jpg ฟอนต์มาตรฐานราชการไทย จำนวน 13 ฟอนต์  
       
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]