คำชี้แจง แบบทดสอบนี้มีคำถามทั้งหมด 10 ข้อ นักเรียนต้องทำทั้งหมด โดยนักเรียนจะตอบคำถามแต่ละข้อสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ นักเรียนคลิกเลือกคำตอบที่ถูกต้อง หากนักเรียนตอบถูกภายในการเลือกครั้งแรก นักเรียนจะได้คะแนน 100% แต่ถ้าหากตอบผิด นักเรียนสามารถเลือกคำตอบอื่นได้ แต่คะแนนที่ได้ในข้อนั้นจะลดลง