top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก บุคลากร timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

     
ครูนิชาภา โกไศยกานนท์
ครูกาญจนา   จันทร์ธนพิเชษฐ
ครูรังสิบูรณ์ กลิ่นบำรุง
ครูธนาวลัย อรัญญิก
ครูวิเชียร บัวอุไร
ครูนิสา มากแก้ว
ครูปิยะวัจนา โชคสถาพร
ครูเรณู  กำแหงหาญ
ครูจรุงจิต สินอนันต์
ครูจันทิมา  วงชัยเพ็ง  
ครูสิปปนนท์ วงชัยเพ็ง
ครูอุดม ด่านอุด
ครูพรจิต ปักการะนา
ครูณัฐวัชร โตสัจจะ
ครูเมวิกา สุกกระจ่าง
ครูอรุณี ขุมทรัพย์
ครูจันสุดา กุมภาว์
ครูรักษิณา มาราช
ครูจุฑามาศ พัวเพิ่มพูลศิริ
ครูศุภกาญจน์ บัวเรือง
ครูอรวิชญ์ ทองมาก
ครูจารุวรรณ สมหวัง
ครูพนม เรียนงาม
ครูจิตตกาญจน์ เอี่ยมอนงค์
ครูจรรยารักษ์ กุลพ่วง
ครูณัฐธยาน์ ปณิธานรักชัย
ครูอานันท์ พุกศร
 
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]