top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก บุคลากร timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

     
ครูรสริน แสงศิริ
ครูจุฑารส โตสกุล
ครูอุบลวรรณ มงคลางกูร
ครูศิริสุข สุตันติราษฏร์
ครูจำเนียร จันทร์ศิริ
ครูพรสวรรค์ จันทร์ยิ้ม
ครูพนม ท้าวทอง
ครูเบญจวรรณ มณีนิล
ครูตติพร เล่ห์กล
ครูปนัดดา  จิวยูรักคุณ
ครูกัญญากร โปร่งใจ
ครูศรีวรินทร์ ไหมหรือ
ครูนิภา สมศักดิ์
ครูกุหลาบ พิมพ์ลอย
ครูอรวรรณ อินทน้ำเงิน
ครูดวงจันทร์ ดุงสูงเนิน
ครูวรางคณา วงศ์สุวรรณ
ครูทองสุข แดงสังวาลย์
ครูจินดารัตน์ ชัยวัน
ครูสุริยา รักชาติ
ครูณัฏฐณภัทร ศรีจงใจ
ครูไพลิน ธัญญเจริญ
ครูกิตติกร ปณิธิสิริรุจน์
   
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]