top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก องค์กรสนับสนุน timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

 
     
       
   
  มูลนิธิ "พระครูอุตตโมรุวงศ์ธาดา" ก่อตั้งขึ้นด้วยแรงกตัญญูรู้คุณของบรรดาอดีตครู ศิษย์เก่า ครูปัจจุบัน และประชาชนผู้ศรัทธา ในพระคุณของท่านพระครูอุตตโมรุวงศ์ธาดา ตามที่ท่านได้มีความคิดริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนปทุมวิไล ด้วยความยากลำบาก ในปี พ.ศ. 2455 ซึ่งน้อยคนที่จะทำได้อย่างท่าน ในปี พ.ศ. 2543 อดีตครูเก่า และครูปัจจุบันมาปรึกษาร่วมกัน โดยมีครูจงกล ธูปกระจ่าง อดีตครูโรงเรียนปทุมวิไล เป็นแกนนำจัดทอดผ้าป่าการศึกษาขึ้น เพื่อนำรายได้ทั้งหมด มาจัดตั้งเป็นมูลนิธิในนามของ "พระครูอุตตโมรุวงศ์ธาดา" โดยได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่ง โดยดอกผลจากกองทุน ได้ถูกใช้สำหรับให้ความช่วยเหลือ เป็นทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความประพฤติดี เพื่อถวายเป็นกุศลแก่ ท่านพระครูอุตตโมรุวงศ์ธาดา สืบต่อไป    
   
 
       
  คณะกรรมการมูลนิธิ "พระครูอุตตโมรุวงศ์ธาดา"  
 
       
 
 
นางจงกล ธูปกระจ่าง
ประธานกรรมการ
 
   
 
     
   
 
นายสงบ วนิชวงศ์
รองประธานกรรมการ
 
นายประสิทธิ์ สุวรรณประทีป
ผู้ช่วยนายทะเบียน
 
นายประดับ ปรีชานุกูล
ประชาสัมพันธ์
นายเทียน เอี่ยมสะอาด
รองประธานกรรมการ
 
นางสาวจิราพร สุดคง
เหรัญญิก
 
นางสาวสะสม อู่ทอง
เลขานุการ
นายกิจจา ชูประเสริฐ
นายทะเบียน
 
นางทองสุก หัตถกิจ
ผู้ช่วยเหรัญญิก
 
นางวิไล กุยยกานนท์
ผู้ช่วยเลขานุการ
   
       
 
  พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง กรรมการ
  นางแฉล้ม อินทร์สำเภา กรรมการ
  นายประเสริฐ ละเอียด กรรมการ
  นายเสริม พงศ์ทอง กรรมการ
  นายสุรัชพงษ์ พิพัฒรัตนะ กรรมการ
  นางชนิดา สวัสดิโสภาคยกุล กรรมการ
  นางสมพิศ เนินกร่าง กรรมการ
  นางพัทน์นลิน ติปยานนท์ กรรมการ
   
   
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]