top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
260/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "สัตตบงกชเกมส์ 60"
253/2560 แต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
233/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "ครูดี วิถีพุทธ"
219/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
205/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานเกษียณอายุราชการ "ด้วยรักผูกพัน วันบัวลาบึง"
188/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560
175/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์พระบรมราชินีนารถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ประจำปีการศึกษา 2560
171/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ
162/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงาการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 63 พ.ศ. 2560
149/2560 แต่งตั้งคณะกรรการอบรมนักเรียนแกนนำครอครัวพอเพียง โรงเรียนปทุมวิไล ในโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปีการศึกษา2560
147/2560 แต่งตั้งคณะกรรมากรดำเนินงานห้องสมุด
140/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน หล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปีการศึกษา 2560
135/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลและประเมินผล กลางภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2560
134/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560
111/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้บุคลากร เรื่องขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลภายในสถานศึกษา "โครงการโรงเรียนสุจริต" ประจำปีการศึกษา 2560
89/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำโครงร่างอง์กร ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
83/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
82/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2560
69/2560 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชั้น หัวหน้าระดับชั้น และรองหัวหน้าระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
59/2560 แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามวันหยุดราชการ เวรกลางคืน และผู้ตรวจเวร ประจำเดือนเมษายน และพฤษภาคม
51/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนปทุมวิไล ประจำปีการศึกษา 2560
41/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" ประจำปีการศึกษา2599
34/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2560
24/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
18/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
10/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดกรองและวางแผนดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ
386/2559 แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามวันหยุดราชการ เวรกลางคืน และผู้ตรวจเวร ประจำเดือนมกราคม
384/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อการอนุรักษ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตอนปลาย
364/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม
360/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
346/2559 แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามวันหยุดราชการ เวรกลางคืน และผู้ตรวจเวร ประจำเดือนธันวาคม
322/2559 แต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
319/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียน
318/2559 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชั้น หัวหน้าระดับ และรองหัวหน้าระดับ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
317/2559 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา
257/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การนำเสนอโครงงานนักเรียน ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
255/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
254/2559 แก้ไขและเพิ่มเติมคำสั่งแต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559
253/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียน
237/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานการเข้าค่ายพุทธธรรม ประจำปีการศึกษา 2559
231/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์ห้องสมุด
228/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2559
214/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
213/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559
212/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2559
211/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
210/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
209/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
208/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
207/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
206/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการเครือข่ายผู้ปกครอง ระดับห้องเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
187/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลศูนย์ประนอมรุ่นเยาว์ ประจำปีการศึกษา 2559
155/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน ตักบาตรทุกวันอังคาร ประจำปีการศึกษา 2559
153/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมการประเมินชมรม To Be Number One
150/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการกลุ่มบริหารวิชาการ
145/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
126/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดสัปดาห์ส่งเสริมและเเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีการศึกษา 2559
125/2559 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 1559
120/2559 ให้ข้าราชการครูเข้าร่วมประชุม "นายกรัฐมนตรีพบเพื่อนครู"
112/2559 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชั้น หัวหน้าระดับ และรองหัวหน้าระดับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
111/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการลงทะเบียนเรียนและประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.2, 3, 5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกาา 2559
73/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
57/2559 57 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2558
56/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชา IS
55/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2558
47/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ตำแน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน และครูอัตราจ้างของโรงเรียนปทุมวิไล
41/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ ปีการศึกษา 2559
40/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายงานสรุปแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2558
34/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ภาษาไทยวันละคำ
33/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน
32/2559 แต่งต้ังคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม คนเก่งภาษาไทย
31/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม ประกวดโครงการงานภาษาไทย
30/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม อนุรักษ์เพลงพื้นบ้านสืบสานวัฒนธรรม
29/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมตอบปัญหาภาษาไทย
28/2559 มอบหมายให้ครูไปราชการ
27/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้างและผู้ควบคุมงาน
26/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตงาน (Terms Of reference TOR) การจ้างปรับเทพื้นและระบายน้ำหน้าอาคารอนุสรณ์ 100 ปี โรงเรียนปทุมวิไล
25/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการค่ายคอมพวเตอร์ ครั้งที่ 10
22/2559 แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามวันหยุดราชการ เวรกลางคืน และผู้ตรวจเวร ประจำเดือนกุมภาพันธ์
21/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรมติงและทดสอบความรู้ O-net วิชาภาษาไทย
20/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนไปทัศนศึกษานอกสถานที่ ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ในวันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม 2559
19/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมการศึกษาต่อสายอาชีพ และสายสามัญ สำหรับผู้ปกครองนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2558
18/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559
15/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการอยู่ค่ายลูกเสือ-เนตรนารีระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
12/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานวันครู ประจำปี 2559
308/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลและประเมินผล กลางภาคเรียน ที่ 2 ปีการศึกษา 2558
298/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 255‏8
295/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "วันพ่อแห่งชาติ" ประจำปีการศึกษา 2558
264/2558 แต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
258/2558 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
247/2558 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชั้น หัวหน้าระดับ และรองหัวหน้าระดับ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
228/2558 แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามวันหยุดราชการ เวรกลางคืน และผู้ตรวจเวร ประจำเดือนตุลาคม
214/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
199/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558
191/2558 แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามวันหยุดราชการ เวรกลางคืน และผู้ตรวจเวร ประจำเดือนกันยายน
189/2558 มอบหมายให้ครูไปราชการ
184/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558
175/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับการตรวจเยี่ยม และกำกับติดตาม โรงเรียนมาตรฐานสากล
173/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดสรรทุนปัจจัยพื้นฐาน
172/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน ปทุมวิไลร่วมใจสู่อาเซียน ประจำปีการศึกษา 2558
168/2558 แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามวันหยุดราชการ เวรกลางคืน และผู้ตรวจเวร ประจำเดือนสิงหาคม
157/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิจารณาทุนส่งเสริมโอกาสทางการศึกษา ประจำปี 2558
141/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลและประเมินผล กลางภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2558
138/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวนสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558
136/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558
134/2558 แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามวันหยุดราชการ เวรกลางคืน แลผู้ตรวจเวร ประจำเดือนกรกฎาคม
127/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการตอบปัญหาธรรมะ "ทางก้าวหน้า" ครั้งที่ 34 พ.ศ. 2558
126/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับการประเมินชมรม To Be Number One
118/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558
116/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" (โครงการโรงเรียนสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2558
108/2558 แต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
106/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน จัดสัปดาห์ส่งเสริม และเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชาโลก ประจำปีการศึกษา 2558
105/2558 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
98/2558 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชั้น หัวหน้าระดับ และรองหัวหน้าระดับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
92/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารวิชาการ
84/2558 คณะกรรมการดำเนินการโครงการสอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558
76/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการลงทะเบียนเรียน และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.2, 3, 5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
72/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีรดน้ำดำหัว และการประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมศิษย์เก่าปทุมวิไล
62/2558 แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามวันหยุดราชการ เวรกลางคืน และผู้ตรวจเวร ประจำเดือนเมษายน และเดือนพฤษภาคม
61/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานงานสารสนเทศโรงเรียน
56/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2558
54/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557
50/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557
29/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จัดมหกรรมวิชาการ "เปิดบ้านปทุมวิไล57"
26/2558 แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามวันหยุดราชการ เวรกลางคืน และผู้ตรวจเวร ประจำเดือนกุมภาพันธ์
20/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผล และประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
6/2558 แต่งตั้งคณะกรรมการอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ และเนตรนารี ระดับชั้น ม.3 ประจำปีการศึกษา 2557
293/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินเตรียมการรับการประเมิน สถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ และการบริหารจัดการ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง)
290/2557 แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามวันหยุดราชการ เวรกลางคืน และผู้ตรวจเวร ประจำเดือนมกราคม
183/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารทั่วไป ประจำปีการศึกษา 2557
278/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการ ดำเนินการสอบวัดผล และประเมินผล กลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
274/2557 แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามวันหยุดราชการ เวรกลางคืน และผู้ตรวจเวร ประจำเดือนธันวาคม
271/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการ จัดทำแหล่งเรียนรู้ออนไลน์ ด้านพฤกษศาสตร์ สำหรับอุปกรณ์พกพา
256/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 255‏7
254/2557 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชั้น หัวหน้าระดับ และรองหัวหน้าระดับ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
211/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดกิจกรรมสายสัมพันธ์น้องพี่วิทย์
201/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการเข้าค่ายพุทธธรรม ประจำปีการศึกษา 2557
195/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดทำโครงร่างองค์กร ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพ แห่งสำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA)
194/2557 แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามวันหยุดราชการ เวรกลางคืน และผู้ตรวจเวร ประจำเดือนกันยายน
193/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผล และประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
190/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรมนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2557
189/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสัปดาห์ห้องสมุด
318/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดการสอบวัดความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ศูนย์จัดการสอบโรงเรียนปทุมวิไล
147/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
139/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2557
137/2557 แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามวันหยุดราชการ เวรกลางคืน และผู้ตรวจเวร ประจำเดือนกรกฎาคม
136/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "ค่ายค้นหาอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ"
132/2557 มอบหมายให้คณะครูไปราชการ
2/2557 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติหน้าที่การอบรมโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนแกนนำโรงเรียนในสหวิทยาเขตสัตตบงกช
1/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการตามโครงการการจัดการเรียนรู้แบบห้องเรียนกลับด้าน
128/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน "๘๒ปี วันที่ระลึกการเปลี่ยนแปลงการปกครองไทย ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๗" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โรงเรียนปทุมวิไล
123/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2557
99/2557 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชั้น หัวหน้าระดับ และรองหัวหน้าระดับ ภาคเรีนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
86/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดงาน ทอดผ้าป่าสามัคคีมูลนิธี "พระครูอุตตโมรุวงธาดา" และ มูลนิธิ "สุวรรณประไพ" งานพิธีรดน้ำดำหัว และ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี สมาคมศิษย์เกาปทุมวิไล
82/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับลงทะเบียนเรียน และประชุมผู้ปกครองนักเรียน ชั้น ม.2,ม.3 ม.5 ม.6
71/2557 แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามวันหยุดราชการ เวรกลางคืน และผู้ตรวจเวร ประจำเดือนเมษายน และ เดือนพฤษภาคม
70/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2557
62/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียน และปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2556
56/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรม ทูบีนัมเบอร์วัน เข้าประกวดประจำปี พ.ศ. 2557
55/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานวันเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
50/2557 แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามวันหยุดราชการ เวรกลางคืน และผู้ตรวจเวร ประจำเดือนมีนาคม
39/2557 คณะกรรมการดำเนินการโครงการสอนปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2557
37/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
35/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา เพื่อการประกันคุณภาพการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2556 (ฉบับปรับปรุง)
34/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมทิศทางศึกษาต่อสายสามัญ และสายอาชีพ
30/2557 แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามวันหยุดราชการ เวรกลางคืน และผู้ตรวจเวร ประจำเดือนกุมภาพันธ์
26/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดงาน "ปทุมวิไลสังสรรค์ 57" 103 ปี ปทุมวิไล
18/2557 ให้ข้าราชการครูและบุคลากรไปศึกษาดูงาน
17/2557 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดกิจกรรมติว O-NET 56
281/2556 แต่งตั้งผู้กำกับลูกเสือ - เนตรนารี และนักศึกษาวิชาทหาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
280/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2556
279/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
272/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนระดับจังหวัด เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2556
991/2556 บันทึกข้อความ แจ้งข้อราชการประจำเดือน พฤศจิกายน 2556
267/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาภายใน "สัตตบงกชเกมส์"
265/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อรองรับการประเมินโครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติด และอบายมุข ประจำปีการศึกษา 2556
257/2556 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2556
256/2556 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชั้น หัวหน้าระดับ และรองหัวหน้าระดับ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
227/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแสดงความสามารถของนักเรียน และการดำเนินงานวันเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2556
215/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียน เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2556
208/2556 แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามวันหยุดราชการ เวรกลางคืน และผู้ตรวจเวร ประจำเดือนตุลาคม
189/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบการเข้าค่ายพุทธธรรม ประจำปีการศึกษา 2556
188/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
168/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการแข่งขันโครงการประกวดผลงานสร้างสรรค์เชิงคณิตศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
165/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการพิธีมอบทุนการศึกษา ปีการศึกษา 2556
162/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการพาน้องท่องวัด ประจำปีการศึกษา 2556
144/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการค่ายบูรณาการ
143/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
121/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการแข่งขันพิธีกรโรงเรียน (MC)
101/2556 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา
95/2556 มอบหมายให้้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
94/2556 แต่งตั้งครูที่ปรึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
91/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับลงทะเบียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2,3,5 และ 6 ปีการศึกษา 2556
83/2556 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556
82/2556 คณะกรรมการดำเนินการโครงการสอบปรับพื้นฐาน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2556
300/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลกลางภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
292/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการควบคุมนักเรียนร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
291/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนร่วมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
290/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการเก็บเงินค่ากิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน และเสื้อกีฬาสี
260/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการสนับสนุนงาน "ครอบครัวปทุมวิไล" ในการทอดผ้าป่าการศึกษา สร้างอาคาร 100 ปี โรงเรียนปทุมวิไล และมุทิตาจิตคล้ายวันเกิดแม่ครูจงกล ธูปกระจ่าง 86 ปี
253/2555 แต่งตั้งครูเวรประจำวัน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2555
249/2555 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชั้น ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555
248/2555 มอบหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรปฏิบัติหน้าที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอน
210/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
1772/2555 การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธี มหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
177/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมนักเรียนร่วมงานเฉลิมพระเกียรติ “60 พรรษา มหาวชิราลงกรณ”
175/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2555
174/2555 แต่งตั้งคณะครูร่วมงานโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 รอบ 28 กรกฎาคม 2555
173/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการประกวดโครงงานคณิตศาสตร์
172/2555 แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามวันหยุดราชการ เวรกลางคืน และผู้ตรวจเวร ประจำเดือนสิงหาคม
170/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
169/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาสภานักเรียน
168/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
167/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการอบรมทักษะการเป็นผู้นำของสภานักเรียน และแกนนำเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2555
166/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์
163/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีถวายเทียนพรรษา และโครงการพาน้องท่องวัด ประจำปีการศึกษา 2555
158/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมจิตอาสาโครงการคนดีศรีปทุมวิไล
157/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการร่วมกิจกรรมมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One ประจำปีการศึกษา 2555
155/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555
146/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานลานความรู้สู่ประสบการณ์ (เวทีคนเก่ง) ปีการศึกษา 2555
145/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ (29 กรกฎาคม 2555) เชิดชูปราชญ์ สุนทรภู่ครูอักษร (26 มิถุนายน 2555)" ประจำปีการศึกษา 2555
144/2555 แต่งตั้งกรรมการตัดสินการจัดบอร์ดและทอล์คโชว์ต้านยาเสพติด
143/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปี
140/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการนิเทศและครูพี่เลี้ยงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
139/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการชมรม To Be Number One และศูนย์เพื่อนใจวัยรุ่น
124/2555 แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และร่างเอกสารประกวดราคา
 
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]