top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: แจ้งการหยุดเรียน วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2556 ::
 ด้วยสหวิทยาเขตสัตตบงกช โดยโรงเรียนปทุมวิไลซึ่งเป็นประธานสหวิทยาเขต ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาครูเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ และยกระดับค่าเฉลี่ย O-NET ให้แก่ครูในโรงเรียนสังกัดสหวิทยาเขต วันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2556 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร ในการนี้ครูโรงเรียนปทุมวิไลทุกคนจะต้องเข้าร่วมโครงการอบรมในวันดังกล่าว โรงเรียนจึงให้นักเรียนทุกระดับชั้น หยุดเรียนในวันที่ 28 - 29 พฤษภาคม 2556 และขอความร่วมมือจากผู้ปกครองได้ดูแลกวดขันให้นักเรียนทำงานที่ครูได้มอบหมายเพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนตามปกติ ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
  2013-05-27 08:42:02 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]