top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: ประกาศเรื่องการให้ทุนเรียนดี ทุนช่วยเหลือกิจกรรม และทุนยากจน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 ::
 ด้วยโรงเรียนปทุมวิไล มีนโยบายส่งเสริมให้นักเรียนพัฒนาการเรียนรู้ให้สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงมอบทุนการศึกษาให้แก่
- นักเรียนที่เรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.1 - ม.3)
- นักเรียนที่เรียนดีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 - ม.6)
- นักเรียนช่วยเหลือกิจกรรม
- นักเรียนยากจน
ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 โดยมีคุณสมบัติของผู้รับทุน และ เงื่อนไขการรับทุน ตามไฟล์ที่แนบ

โดยกำหนดวันเวลาขอรับทุน
1. ยื่นใบสมัครขอรับทุนที่ห้องวิชาการ ภายในวันที่ 21 ธันวาคม 2555 หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์
2. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับทุน ในวันที่ 28 ธันวาคม 2555

>> ประกาศโรงเรียนปทุมวิไล
  2012-12-13 17:03:15 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]