top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: รับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราวตาแหน่งครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ::
 โรงเรียนปทุมวิไล มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวตาแหน่ง ครูผู้สอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จานวน ๑ อัตรา
>>คุณสมบัติ

- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
- ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาวิชาสุขศึกษา และพลศึกษา ตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ.กาหนด สาหรับผู้สมัครที่มีวุฒิปริญญาตรีสาขาอื่น จะต้องมีความรู้พื้นฐานทางวิชาชีพครูตามที่ ก.ค./ก.ค.ศ. กาหนด หรือ หนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติแล้ว และใบรายงานผลการศึกษา

>>ค่าตอบแทน 15,000 บาท/เดือน และเงินประกันสังคมร้อยละ 5

>>ระยะเวลาจ้างตั้งเริ่มทาสัญญาจ้าง – 30 กันยายน 2559

>>รับสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 23 - 30 พฤษภาคม 2559 ที่กลุ่มบริหารงบประมาณและงานบุคคล ในวันและเวลาราชการ

>>คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์ วันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 9.00 น.

>>ประกาศผลการสอบคัดเลือก วันที่ 31 พฤษภาคม 2559

>> ดาวน์โหลดประกาศ
  2016-05-26 22:02:41 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]