top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: ผลการประกวด/แข่งขันกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ::
 ตามที่โรงเรียนปทุมวิไล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๔ เข้าร่วมการดำเนินงานกิจกรรมโครงการค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดินปี 2558 โดยมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ(ปปท.) เพื่อปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีจิตสำนึก ค่านิยม ทัศนคติ ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ความถูกต้อง ชอบธรรมและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทดำเนินกิจกรรมต่อเนื่อง โรงเรียนกำหนดจัดกิจกรรมประกวด/แข่งขันและรณรงค์ระหว่างวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน-๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ บัดนี้ผลการ ประกวด/แข่งขันกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อนักเรียนที่ได้รับรางวัลกิจกรรมต่างๆดังนี้

>> ดาวน์โหลดผลการแข่งขัน
  2015-12-02 20:42:29 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]