top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: ประกาศผลการประกวดเรียงความ "หนึ่งเสียงประสานใจ ปทุมวิไลต้านภัยทุจริต" ::
 ตามที่คณะกรรมการดำเนินงานโครงการ สร้างค่านิยมใหม่ เยาวชนร่วมใจ ต้านภัยทุจริต ได้ประกาศกิจกรรมประกวดเรียงความในหัวข้อ "หนึ่งเสียงประสานใจ ปทุมวิไลต้านภัยทุจริต" ในเอกสารปีที่ 1 ฉบับที่ 1 เผยแพร่เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2555 และปิดรับผลงานวันที่ 12 กันยายน นั้น

ผลการตัดสินการประกวดเรียงความ มีดังนี้
1. รางวัลชนะเลิศ : เด็กหญิงพัชราภรณ์ หุ่นดี ม.3/9
2. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 : นางสาวพรรณพัสสา ชุ่มเย็น ม.6/4
3. รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 : นางสาวนฤมล อุ่นผล ม.5/9
4.รางวัลชมเชย จำนวน 3 รางวัล
- นางสาวอริสา ผุดผ่อง ม.6/9
- นางสาวรัตนา ใจเป็นใหญ่ ม.6/9
- เด็กหญิงจิราพร ดอนเปตง ม.2/2
สำหรับนักเรียนที่ได้รับรางวัล ติดต่อ ครูศุภิสรารัตน์ บัวสวัสดิ์ ที่ ห้องพักครู 426
  2012-09-27 08:41:34 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]