top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก ข่าวประชาสัมพันธ์ timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

   
 
  :: กำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 15 - 22 กันยายน 2557 ::
 โรงเรียนปทุมวิไล มีกำหนดการสอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 ระหว่างวันที่ 15 - 22 กันยายน 2557 โดยมีตารางสอบสำหรับแต่ละระดับชั้น ดังนี้ >> ตารางสอบระดับชั้น ม.1 วันที่ 16 และ 19 กันยายน 2557
>> ตารางสอบระดับชั้น ม.2 วันที่ 16 และ 19 กันยายน 2557
>> ตารางสอบระดับชั้น ม.3 วันที่ 17 และ 22 กันยายน 2557
>> ตารางสอบระดับชั้น ม.4 วันที่ 15, 17 และ 18 กันยายน 2557
>> ตารางสอบระดับชั้น ม.5 วันที่ 15, 17 และ 18 กันยายน 2557
>> ตารางสอบระดับชั้น ม.6 วันที่ 15, 17 และ 18 กันยายน 2557

- อุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการตอบลงกระดาษคำตอบได้แก่ ดินสอ 2B, ยางลบ, และ ปากกา
- สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้มีสอบในวันใด ให้หยุดทบทวนบทเรียนอยู่ที่บ้าน
  2014-09-02 18:14:05 
 
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]