top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก timetable
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

                   
                     
 
    
     
 
  15 - 17 พ.ย. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายในโรงเรียนปทุมวิไล ประจำปีการศึกษา 2560 "สัตตบงกชเกมส์"      19 ต.ค. 2560 โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการประชุมขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร       11 - 13 และ 18 - 20 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม ค่ายพุทธรรม ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนชั้น ม.4 ณ วัดปัญญานันทาราม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  8 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และแจ้งผลการเรียน วันเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 1/2560      2 - 6 ต.ค. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (English Camp) สำหรับนักเรียนแต่ละชั้นปี ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร       1 ต.ค. 2560 กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนปทุมวิไล จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองระดับชั้นเรียน ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  15 ก.ย. 2560 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรม "บัวลาบึง ผสานใจอำลา มุทิตาแสงเทียน" เพื่อแสดงมุทิตาจิตต่อผู้อำนวยการ และคณะครูที่จะเกษียณอายุราชการในปีการศึกษา 2560 นี้      2 - 4 ก.ย. 2560 คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนปทุมวิไล ไปศึกษาดูงาน ตามโครงการพัฒนาการเรียนรู้สู่ระดับสากล เพื่อศึกษาการจัดการเรียนรู้ในยุค Thailand 4.0 ณ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย เลย จังหวัดเลย       19 ส.ค. 2560 นักเรียนหลักสูตร Mini English Program ทำกิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดกาญจนบุรี จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมวิไล  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  19 ส.ค. 2560 งานคอมพิวเตอร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกับ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนธัญรัตน์ จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ประเพณีปทุมวิไล - ธัญรัตน์ ครั้งที่ 4      18 ส.ค. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2560       18 ส.ค. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาเซียน ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  11 ส.ค. 2560 นักเรียนหลักสูตร Mini English Program โรงเรียนปทุมวิไล ทำกิจกรรม ค่ายอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางทะเล อ่าวทุ่งโปรง จ.ชลบุรี จัดโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมวิไล      11 ส.ค. 2560 โรงเรียนปทุมวิไลได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ กิจกรรมตักบาตร และมอบโล่แม่ดีเด่น       9 ส.ค. 2560 นักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมพิธีรับทุนการศึกษา จากมูลนิธิ ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ และมูลนิธิบรรจง พงศ์ศาสตร์ ณ โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  8 ส.ค. 2560 โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับคณะกรรมการประเมินโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ      1-7 ส.ค. 2560 ห้องสมุดและการเรียนรู้สารสนเทศ จัดงานสัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร       4 ส.ค. 2560 โรงเรียนปทุมวิไลต้อนรับ ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการเยี่ยมเยียนพบปะสนทนากับผู้บริหาร คณาจารย์ นักเรียน และบรรยายพิเศษ เรื่อง 'ศาสตร์พระราชากับพัฒนาการทางการศึกษา'  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  3 ส.ค. 2560 งานแนะแนว โรงเรียนปทุมวิไล จัดพิธีมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ประจำปีการศึกษา 2560      2 ส.ค. 2560 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนปทุมวิไล ตอนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย จังหวัดนนทบุรี       2 ส.ค. 2560 โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนนิยมศิลป์อนุสรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  1 ส.ค. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ เชิดชูปราชญ์สุนทรภู่ครูอักษร ครั้งที่ 6      31 ก.ค. 2560 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรมประกวด "ทูบีปทุมวิไลไทยลูกทุ่ง" ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร       28 ก.ค. 2560 กองลูกเสือโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมสวนสนาม ตามโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ สนามกีฬาบัวชมพู โรงเรียนปทุมวิไล  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  27 ก.ค. 2560 โรงเรียนปทุมวิไล จัดพิธีทำบุญ และบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร      27 ก.ค. 2560 กลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมกำเนิดศูนย์ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนคู่มิตร ตามโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชน ประจำปี 2560       21 ก.ค. 2560 มูลนิธิพระครูอุตตโมรุวงศ์ธาดา จัดกิจกรรมตามโครงการเสริมศักยภาพครอบครัว ล้อมรั้วป้องกัน ห่างไกลยาเสพติด ประจำปี 2560  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  21 ก.ค. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม ประกวดการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร      20 ก.ค. 2560 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกิจกรรมตามโครงการอบรมความรู้ทางกฎหมายแก่เยาวชน จัดโดยสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและบังคับคดีจังหวัดปทุมธานี ณ หอประชมจงกลพรหมพิจิตร       7 ก.ค. 2560 โรงเรียนปทุมวิไลจัดพิธีอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  4 ก.ค. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมขับเคลื่อนการทำโครงงานคุณธรรม สพฐ. สำหรับตัวแทนนักเรียน โรงเรียนปทุมวิไล      4 ก.ค. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทำบุญ ตักบาตร และหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2560       1 - 2 ก.ค. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) จัดกิจกรรมค่ายค้นหาอัจฉริยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ผู้สนใจ ณ โรงเรียนปทุมวิไล  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  29 มิ.ย. 2560 โรงเรียนปทุมวิไล รับการนิเทศ กำกับ และติดตามประเมิน การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรม ณ ห้องเกียรติบงกช      27 มิ.ย. 2560 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนปทุมวิไล จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) โครงการสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุข ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร       27 มิ.ย. 2560 โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจังหวัดนากาโน่ เมืองฮาคุบะ ประเทศญี่ปุ่น ณ หอประชุมจงกลพรหมพิิจิตร  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  26 มิ.ย. 2560 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก บริเวณโรงเรียนปทุมวิไล      26 มิ.ย. 2560 โรงเรียนปทุมวิไล เข้ารับการตรวจเยี่ยม และประเมินผลศูนย์ประนอมรุ่นเยาว์ ณ ศูนย์ผู้ประนอมรุ่นเยาว์ โรงเรียนปทุมวิไล       20 มิ.ย. 2560 โรงเรียนปทุมวิไล รับการประเมินการดำเนินงานดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น แบบบูรณาการ ตามโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือวัยรุ่น แบบบูรณาการ จังหวัดปทุมธานี ประจำปีการศึกษา 2560  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  19 มิ.ย. 2560 โรงเรียนปทุมวิไล ตอนรับคณะผู้ประเมินผลชมรม TO BE NUMBER ONE รุ่นรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร รอบประเมินสภาพจริง      17 มิ.ย. 2560 โรงเรียนปทุมวิไล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ให้แก่คุณครูและบุคลากรโรงเรียนปทุมวิไล       16 มิ.ย. 2560 โรงเรียนปทุมวิไลจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารสู่ความเป็นเลิศ ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBECQA) ของโรงเรียนมาตรฐานสากล ให้แก่คณะครูโรงเรีนปทุมวิไล  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  14 มิ.ย. 2560 มูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ตามโครงการพี่สอนน้อง ให้เป็นของดีของสังคมฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร      14 มิ.ย. 2560 ศูนย์ผู้ประนอมรุ่นเยาว์ โรงเรียนปทุมวิไล จัดการอบรมตามโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา ผู้ประนอมรุ่นเยาว์ โรงเรียนปทุมวิไล ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนปทุมวิไล และโรงเรียนเครือข่าย       11 มิ.ย. 2560 โรงเรียนปทุมวิไล จัดการอบรม "การพัฒนาบุคลากรเรื่องการขับเคลื่อน โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา 2560" ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  8 มิ.ย. 2560 โรงเรียนปทุมวิไล จัด พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร      31 พ.ค. 2560 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก ภายใต้คำขวัญ "บุหรี่ ภัยคุกคามต่อการพัฒนา"       26 พ.ค. 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมมารยาทไทย ให้แก่ตัวแทนนักเรียน ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยและมารยาทไทย ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  4 - 5 พ.ค. 2560 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร      31 มี.ค. 60 โรงเรียนปทุมวิไล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรปีการศึกษา 2559 และโดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี       26 มี.ค. 60 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรมวันเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อประชุมผู้ปกครองและแจ้งผลการเรียน  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  22 - 23 มี.ค. 60 โรงเรียนปทุมวิไล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะครูและบุคลากรในหัวข้อ "การจัดการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพในยุค THAILAND 4.0" โดยมี ผศ. ดร.มารุต พัฒผล เป็นวิทยากร      13 มี.ค. 60 งานนโยบายและแผนงาน โรงเรียนปทุมวิไล จัดการประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร       13 มี.ค. 60 งานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ “จัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ” สำหรับตัวแทนครูทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  7 มี.ค. 60 โรงเรียนปทุมวิไล รับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559      17 ก.พ. 60 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรมบูมเพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 ณ สนามกีฬาบัวชมพู       6 ก.พ. 60 ครอบครัวปทุมวิไลจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา ครบรอบ 106 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนปทุมวิไล  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  3 ก.พ. 60 ชมรมทูบีนัมเบอร์วันโรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรม มหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "สายสัมพันธ์ TO BE เครือข่ายปทุมธานีเข้มแข็ง" (ปทุมธรรมทูบี ปีที่ 3)      2 ก.พ. 60 เวลา 08.10-11.10 น. โรงเรียนจัดการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2560 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร ผลการเลือกตั้ง พรรคบงกชนภา เบอร์ 1 ได้ 951 คะแนน พรรคบัวเสรี เบอร์ 2 ได้ 1,187 คะแนน พรรคปทุมรัตน์ เบอร์ 3 ได้ 809 คะแนน       26 ม.ค. 60 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรมตามโครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (O-NET) วิชาภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  20 ม.ค. 60 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ในพิธีบำเพ็ญกุศลปัญญาสมวาร (100 วัน) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ หน้าอาคารเผื่อนเพริศพิไล      16 ม.ค. 60 คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนปทุมวิไล รวมงานวันครู จังหวัดปทุมธานี ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม       13 ม.ค. 60 โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับ อาจารย์ปิง จากสถาบันกวดวิชา Da' vance ผู้จัดกิจกรรม Road Show เพื่อติว นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในรายวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษา  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  12 - 13 ม.ค. 60 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรมค่ายพักแรม สำหรับคณะลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.1 และ ม. 2 ณ โรงเรียนปทุมวิไล      11 - 13 ม.ค. 60 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรมค่ายพักแรม สำหรับคณะลูกเสือ-เนตรนารี ชั้น ม.3 ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา จังหวัดสระบุรี       30 ธ.ค. 59 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรมทำบุญ และตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสเทศกาลปีใหม่  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  29 ธ.ค. 59 โรงเรียนปทุมวิไลจัดการประชุม คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนปทุมวิไล ณ ห้องประชมเกียรติบงกช      16 ธ.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสเทศกาลคริสต์มาส       13 - 15 ธ.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษา และพลศึกษา จัดกิจกรรมทดสอบสมรรถภาพทางกาย สำหรับนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  2 ธ.ค. 59 โรงเรียนปทุมวิไล จัดพิธีทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวาระครบกำหนดปัญญาสมวาร (50 วัน) แห่งการเสด็จสวรรคต โดยมีคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนร่วมในพิธี      2 ธ.ค. 59 โรงเรียนปทุมวิไล เข้ารับการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลการจัดการศึกษา ครั้งที่ 2/2559 โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4 ณ ห้องประชุมเกียรติบงกช       25 พ.ย. 59 ตัวแทนผู้กำกับลูกเสือ และกองลูกเสือ โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งจัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิต โรงเรียนปทุมวิไล  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  24 พ.ย. 59 นักเรียนระดับชั้น ม.4 และ ม.5 เข้าฟังบรรยาย ตามโครงการตามรอยพ่อพอเพียง โดยมี พ.อ.นพ.พงศ์ศักดิ์ ตั้งคณา เป็นวิทยากร ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร      22 พ.ย. 59 โรงเรียนปทุมวิไลจัดกิจกรรม "รวมพลังแห่งความภักดี" โดยได้รับเกียรติจาก นายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 เป็นประธานในพิธี       21 พ.ย. 59 โรงเรียนปทุมวิไลร่วมกับคณะสงฆ์และเจ้าคณะอำเภอเมืองปทุมธานี จัดสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2559 ให้กับนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนปทุมวิไล  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  17 พ.ย. 59 คณะบริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล เข้ารับการประเมินสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2558 ณ ห้องเกียรติบงกช โรงเรียนปทุมวิไล      16 พ.ย. 59 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนปทุมวิไล ยินดีต้อนรับ รองจิตินันท์ ศูนย์กลาง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน โรงเรียนปทุมวิไล       11 พ.ย. 59 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน ศิษย์เก่า และบุคลาการโรงเรียนปทุมวิไล จัดพิธีถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สนามกีฬาบัวชมพู โรงเรียนปทุมวิไล  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  3 พ.ย. 59 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.2 รวมพิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โรงเรียนสามโคก อบจ. ปทุมธานี      25 ต.ค. 59 โรงเรียนปทุมวิไล จัดการอบรมตามโครงการ "อบรมการปฏิบัติการวัดและประเมินผลการเรียนรู้" สำหรบครูโรงเรียนปทุมวิไล โดยมี ดร.ธัชทฤต เทียมธรรม เป็นวิทยากร       23 ต.ค. 59 คณะผู้แทนผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมพิธีวางมาลา และถวายบังคม รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  12 - 14 และ 19 - 21 ต.ค. 59 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรม "ค่ายพุทธธรรม" ประจำปี 2559 สำหรับนักเรียนระดับชัี้น ม.4 ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี      8 - 9 ต.ค. 59 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรม "วันเพื่อลูกรัก" เพื่อประชุมผู้ปกครอง และแจ้งผลการเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559       6 ต.ค. 59 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรม "ครูดี สู่วิถีพุทธ" ให้แก่คุณครูและบุคลากร ณ ศาลาวิชชาลัย โรงเรียนปทุมวิไล  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  6 ต.ค. 59 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนปทุมวิไลต้อนรับ คุณครูทองสุข แดงสังวาลย์ คุณครูกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สู่รั้วเขียว-ชมพู โดยมีคณะผู้ติดตามจากโรงเรียนชัยสิทธาวาส "พัฒน์สายบำรุง"      3 - 7 ต.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม "อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร" สำหรับนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล       30 ก.ย. 59 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนปทุมวิไล จัดงานแสดงมุทิตาจิต ต่อ รองผู้อำนวยการ คุณครู และนักการผู้เกษียณอายุราชการ จำนวนรวม 9 ท่าน  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  22 ก.ย. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรม ติว GAT ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน ม.6 โรงเรียนในสหวิทยาเขตสัตตบงกช และใกล้เคียง โดยมีครูสมศรี ธรรมสารโสภณ เป็นวิทยากร      9 ก.ย. 59 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมจัดกิจกรรม "บัวลาบึง" เพื่อแสดงมุทิตาจิต ต่อบุคลากรโรงเรียนปทุมวิไลผู้มีวาระเกษียณอายุราชการ ในปีการศึกษา 2559 นี้       2 ก.ย. 59 โรงเรียนปทุมวิไลจัดกิจกรรม เปิดโลกวิชาการ ลานความรู้สู่ประสบการณ์ (ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้) ภายในงานมีกิจกรรมเพื่อแสดงความสามารถของนักเรียน อันเป็นผลผลิตของการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ของกลุ่มสาระการเรียนรู้ ชมรม และ ชุมนุมต่าง ๆ ตลอดภาคเรียน  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  29 - 30 ส.ค. 59 โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรม การนำเสนอโครงงานนักเรียน ในโครงการห้องเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคกลางตอนบน ครั้งที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2559      28 ส.ค. 59 โรงเรียนปทุมวิไล จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครอง และรับทราบผลคะแนนเก็บระหว่างภาคเรียน ของนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559       27 ส.ค. 59 โรงเรียนจัดงาน "บัวคืนบึง" ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  26 ส.ค. 59 งานแนะแนว โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา      24 ส.ค. 59 ตัวแทนผู้บริหาร และงานพัฒนาสื่อการเรียนการสอน โรงเรียนปทุมวิไล รับมอบอุปกรณ์กล้องวิดีโอ CC30 จากบริษัท AVer Thailand เพื่อใช้ในการผลิตสื่อ และจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำหรับครู และนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล       24 ส.ค. 59 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรมเทศน์มหาชาติ พระเวสสันดรชาดก เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี โดยมี นายศุภชัย นพขำ เป็นประธานในพิธี  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  20 ส.ค. 59 กลุ่มสาระการงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกับ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนธัญรัตน์ จัดกิจกรรมการแข่งขันคอมพิวเตอร์ประเพณี ธัญรัตน์ - ปทุมวิไล ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนธัญรัตน์      19 ส.ค. 59 โรงเรียนปทุมวิไล ในฐานะโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนสุจริต ร่วมกับ สพม.4 จัดค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน และการอบรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร       18 ส.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์ โรงเรียนปทุมวิไล" เนื่้องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2559  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  17 ส.ค. 59 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนหนองเสือวิทยาคม จังหวัดปทุมธานี      15 ส.ค. 59 งานประกันคุณภาพ โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสาขาวิชาสังคมศึกษา ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย       12 ส.ค. 59 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมพิธีวางพานพุ่ม จุดเทียนชัยถวายพระพร และกล่าวถวายพระพรชัยมงคล เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ มหาราชินี ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  12 ส.ค. 59 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี      12 ส.ค. 59 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา จัดโดย เทศบาลเมืองปทุมธานี       12 ส.ค. 59 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระชนมพรรษา 84 พรรษา ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  11 ส.ค. 59 โรงเรียนปทุมวิไล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2559      8 ส.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมใจ...สู่อาเซียน" ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร       5 ส.ค. 59 โรงเรียนปทุมวิไล รับการนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ของสถานศึกษา โดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 4 ณ ห้องเกียรติบงกช โรงเรียนปทุมวิไล  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  1 - 5 ส.ค. 59 ห้องสมุดโรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรม สัปดาห์ห้องสมุด ประจำปีการศึกษา 2559      4 ส.ค. 59 โรงเรียนปทุมวิไล จัดพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 สำหรับนักเรียน ที่มีผลการเรียนดี มีความขาดแคลน และช่วยเหลือกิจกรรมโรงเรียน ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร       4 ส.ค. 59 คณะครูและนักเรียน ระดับชั้น ม.2 โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ เชิญชวนชาวปทุมธานี ร่วมออกเสียงประชามติ  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  4 ส.ค. 59 โรงเรียนจัดพิธีทำบุญ ณ ณ อาคาร 100 ปีปทุมวิไล เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้แก่บูรพาจารย์ เจ้ากรรมนายเวรและเด็กนักเรียนที่เสียชีวิต      29 ก.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย       29 ก.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ เชิดชูปราชญ์สุนทรภู่ครูอักษร ครั้งที่ 5 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  27 ก.ค. 59 คณะบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมบริจาคโลหิต ตามโครงการวันผู้บริจาคโลหิตโลก ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร จัดโดยเหล่ากาชาดจังหวัดปทุมธานี      22 ก.ค. 59 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกิจกรรมในพิธีเปิดการแข่งขันมหกรรมกีฬานักเรียน นักศึกษา เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ สนามกีฬา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จัดโดย อบจ. ปทุมธานี       14-15 ก.ค. 59 ชมรม To Be Number One โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมมหกรรมรวมพลสมาชิก To Be Number One รอบชิงชนะเลิศ ระดับประเทศ ประจำปี 2559 ณ เมืองทองธานี โดยได้ผ่านเป็นชมรมรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่ 2  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  13 ก.ค. 59 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรม "พาน้องท่องวัด" เพื่อให้ความรู้นักเรียนระดับชั้น ม.1 เรื่องพิธีกรรมทางศาสนา ณ วัดคูบางหลวง วัดบางหลวง วัดบางพูน วัดโบสถ์ และวัดหงส์ปทุมาวาส      1 ก.ค. 59 โรงเรียนปทุมวิไล จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเครือข่ายสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดอบายมุขเข้มแข็ง ให้แก่ตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในเครือข่าย       1 ก.ค. 59 กองลูกเสือโรงเรียนปทุมวิไล เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ-เนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดปทุมธานี ณ สนามกีฬาบัวชมพู  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  1 ก.ค. 59 ตัวแทนคณะผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ตอนรับ คุณครูจิตตกาญจน์ เอี่ยมอนงค์ ซึ่งย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนปทุมวิไล พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามจากโรงเรียนบัวแก้วเกสร      29 มิ.ย. 59 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก โรงเรียนสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี       29 มิ.ย. 59 ศูนย์ประนอมรุ่นเยาว์ โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและประเมินผล ศูนย์ประนอมรุ่นเยาว์  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  28 มิ.ย. 59 ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรมเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมายเฉลิมพระเกียรติ แก่ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ตามโครงการส่งเสริมและสนับสนุน พัฒนาศักยภาพสถานศึกษา และองค์กรเครือข่ายชุมชน      26 มิ.ย. 59 โรงเรียนปทุมวิไล จัดการประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน ระดับชั้นเรียน ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร       21 มิ.ย. 59 โรงเรียนปทุมวิไล จัดอบรมอาสาสมัครเพื่อความมั่นคงจังหวัดปทุมธานี ระดับโรงเรียน ให้กับตัวแทนนักเรียนจากทุกห้องเรียน ณ ห้องมินิเธียเตอร์ โรงเรียนปทุมวิไล  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  16 มิ.ย. 59 โรงเรียนปทุมวิไล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุม จงกลพรหมพิจิตร      13 มิ.ย. 59 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับคณะผู้ติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร ปีที่ 2 นำโดย นายประวิทย์ เคียงผล หัวหน้าผู้ตรวจการ กระทรวงแรงงาน       2 - 3 มิ.ย. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมมารยาทไทย สำหรับตัวแทนนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ตามโครงการรณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทยและมารยาทไทย  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  30 พ.ค. 59 โรงเรียนปทุมวิไลต้อนรับ คุณครูไซนุดดิน ซาคาเรีย และ คณะกรรมการ มูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี ตามโครงการ ThaiMas Cooperative Project ซึ่งเป็นความร่วมมือในการจัดการศึกษาด้วย ICT ระหว่าง 3 โรงเรียน ใน 2 ประเทศ      16 - 19 พ.ค. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม สัปดาห์ส่งเสริม และเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชาโลก ประจำปีการศึกษา 2559       13 พ.ค. 59 คณะครูโรงเรียนปทุมวิไล เข้าร่วมการจัดประชุมใหญ่ “นายกพบเพื่อนครู” ณ เมือทองธานี เพื่อประชุมรับฟังนโยบายจากนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  11 พ.ค. 59 โรงเรียนปทุมวิไล จัดอบรมในหัวข้อ "7อุปนิสัยพัฒนาสู่ผู้มีประสิทธิผลสูง" ให้แก่คณะครูโรงเรียนปทุมวิไล โดยมีนายสมพงษ์ เลี้ยงเจริญ เป็นวิทยากร ณ หอประชมจงกลพรหมพิจิตร      3 - 4 พ.ค. 59 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ตามโครงการหนึ่งเดียว เขียว - ชมพู       8 เม.ย. 59 โรงเรียนปทุมวิไล โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมวิไล จัดพิธีสรงน้ำพระครูอุตตโมรุวงศ์ธาดา รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ตามประเพณีสงกรานต์  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  31 มี.ค. 58 โรงเรียนปทุมวิไลจัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร โดยมี นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และ นายนพพร พิพิธจันทร์ ผู้อำนวยการ สพม. 4 เป็นประธานในพิธี      11 มี.ค. 59 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมต้อนรับ รองฯพจมาน แก้ววงษา ย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โรงเรียนปทุมวิไล       8 มี.ค. 59 โรงเรียนปทุมวิไล จัดการอบรม "กิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้" ตามโครงการพัฒนนาบุคลากรโรงเรียนปทุมวิไล โดยมี ดร.เอกรินทร์ สี่มหาศาล เป็นวิทยากร  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  19 ก.พ. 59 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิชา IS ในโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร      17 ก.พ. 59 โรงเรียนจัดกิจกรรม แสดงความยินดีกับนักเรียน ที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ณ สนามกีฬาบัวชมพู       5 ก.พ. 59 ครอบครัวปทุมวิไล จัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันก่อตั้งโรงเรียน ทอดผ้าป่าพระครูอุตตโมรุวงศ์ธาดา และพิธีเปิดป้ายอาคารเรียน 99 ปี ปทุมวิไล  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  3 ก.พ. 59 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรมเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน ประจำปี 2559 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร ผู้ชนะการเลือกตั้ง คือ เบอร์ 1 พรรคสานฝันปทุมวิไล      29 ม.ค. 59 ชมรม To Be Number One โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียน กาญจนาภิเษกวิทยาลัย นครปฐม (พระตำหนักสวนกุหลาบ)       18 ม.ค. 59 งานแนะแนว โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกับ สถาบันการศึกษาต่างๆ จัดนิทรรศการ งานเปิดโลกกว้างทางการศึกษาต่อ และอาชีพ ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  14 - 15 ม.ค. 59 คณะลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ม.1 และ ม.2 โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ โรงเรียนปทุมวิไล      13 - 15 ม.ค. 59 คณะลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา จ.สระบุรี       11 ม.ค. 59 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนปทุมวิไล เข้าร่วมโครงการพัฒนาคุณภาพวิชาการ จัดโดย สพม. 4 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  30 ธ.ค. 58 โรงเรียนปทุมวิไล จัดพิธีทำบุญ ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ สำหรับนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล      26 ธ.ค. 58 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ต.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม       25 ธ.ค. 58 โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับ นายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เยี่ยมชม และให้กำลังใจชมรม TO BE NUMBER ONE ปทุมวิไล  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  25 ธ.ค. 58 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนสายการเรียนภาษาอังกฤษ - ศิลปะ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สำนักช่างสิบหมู่ และพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งไทย จ.นครปฐม      24 ธ.ค. 58 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม เนื่องในเทศกาลคริสต์มาส ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร       15 ธ.ค. 58 โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับคณะประเมิน สถานศึกษาพอเพียง จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา เขต 4  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  14 - 18 ธ.ค. 58 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมตอบปัญหาวันรัฐธรรมนูญ สำหรับนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ณ ห้องมินิเธียเตอร์      12 ธ.ค. 58 นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ฯ ม.4/11 และ ม.5/11 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ ณ พิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีสารสนเทศ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี       5 ธ.ค. 58 คณะตัวแทนผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  5 ธ.ค. 58 คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลารักษ์ปทุม เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558      5 ธ.ค. 58 คณะผู้บริหาร และตัวแทนครูและบุคลากร โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2558 ณ หน้าสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดปทุมธานี       4 ธ.ค. 58 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2558  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  1 ธ.ค. 58 โรงเรียนปทุมวิไลเป็นสนามสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2558 สังกัดวัดโบสถ์ จังหวัดปทุมธานี สำหรับนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนปทุมวิไล      27, 30 พ.ย. และ 2 ธ.ค. 58 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนปทุมวิไล ปีการศึกษา 2557 "บุษกรเกมส์'57" โดยมี พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง เป็นประธานในพิธี       25 พ.ย. 58 ตัวแทนผู้กำกับลูกเสือ และกองลูกเสือ โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งจัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิต โรงเรียนปทุมวิไล  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  11 พ.ย. 58 พิธีประดับอินทรธนูแก่ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่สำหรับ ลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1      14 - 16 และ 21 - 23 ต.ค. 58 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรม "ค่ายพุทธธรรม" ประจำปี 2558 สำหรับนักเรียนระดับชัี้น ม.4 ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี       19 ต.ค. 58 ผู้บริหาร และกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต้อนรับคุณครูคนใหม่ของโรงเรียนปทุมวิไล ครูสุภาพร วงค์สุพชัย และคณะผู้ติดตามจากโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  5 ต.ค. 58 คณะครูและบุคลากรโรงเรียนปทุมวิไล เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนกลยุทธ์ 4 ปี โรงเรียนปทุมวิไล" โดยมี ดร. ณัฐวัฒน์ นิปกากร เป็นวิทยากร      3 - 4 ต.ค. 58 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง และแจ้งผลการเรียน วันเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558       1-7 ต.ค. 58 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเภศ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สำหรับนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ม.1 - ม.5  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  29 ก.ย. 58 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนปทุมวิไล จัดงานแสดงมุทิตาจิต ต่อ คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ ได้แก่ รองผู้อำนวยการประดับ ปรีชานุกูล ดร.นันทา รังสีปัญญา คุณครูพิมพา ใจยงค์ และคุณครูพีระวัฒน์ รัตนวิโมกข์ซึ่งลาออกจากราชการ      29 ก.ย. 58 โรงเรียนปทุมวิไล จัดพิธีทำบุญเปิด "อาคารอนุสรณ์ปทุมวิไล" โดยมีแม่ครูจงกล ธูปกระจ่าง เป็นประธานในพิธี       11 ก.ย. 58 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกันจัดกิจกรรม "บัวลาบึง" เพื่อแสดงมุทิตาจิตแด่บุคลากรที่เกษียณอายุราชการ ทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ รองฯประดับ ปรีชานุกูล ครูนันทา รังสีปัญญา และครูพิมพา ใจยงค์  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  9 ก.ย. 58 โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับ คณะผู้บริหาร และครู โรงเรียนเบญจมราชรังสฤษฎิ์ 2 ในการศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนปทุมวิไล      31 ส.ค. 58 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรม ประกวด PW Idol 2015 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร       23-24 ส.ค. 58 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกับ ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนธัญรัตน์ จัดกิจกรรมแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระหว่างโรงเรียน ครั้งที่ 2  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  20 - 21 ส.ค. 58 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมอบรมมายาทไทยสำหรับนักเรียนตัวแทนห้องเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ตามโครงการ รณรงค์ส่งเสริมความเป็นไทย และมารยาทไทยก้าวไกลอาเซียน ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร      19 ส.ค. 58 กิจกรรมเปิด ชมรม RSC ปทุมวิไล ตามโครงการ ชมรมถนนปลอดภัยในสถานศึกษา       18 ส.ค. 58 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม "สัปดาห์วิทยาศาสตร์" โดยมี นายวีรพงษ์ คล้อยดี ผู้อำนวยการโรงเรียนปทุมวิไล เป็นประธานในพิธีเปิด  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  14 ส.ค. 58 โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจาก กศน. จังหวัดระยอง ที่มาดูงานชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนปทุมวิไล      14 ส.ค. 58 ผู้บริหาร และกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้อนรับ ครูอรวิชญ์ ทองมาก และครูศุภกาญจน์ บัวเรือง และคณะผู้ติดตามจากโรงเรียนปากน้ำปราณวิทยา และ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์       11 ส.ค. 58 กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ โดย Teacher Jan Wedekind ครูอาสาสมัครจาก AFS ได้นำตัวแทนนักเรียนร่วมกิจกรรม เทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ภายใต้โครงการ Clean for Mom  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  12 ส.ค. 58 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี      12 ส.ค. 58 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา จัดโดย เทศบาลเมืองปทุมธานี       12 ส.ค. 58 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถว­ายเป็นพระราชกุศล ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  11 ส.ค. 58 โรงเรียนปทุมวิไล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2558      10 ส.ค. 58 ตัวแทนคณะผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ และเทคโนโลยี ตอนรับ คุณครูวิรมณ แม้นชัยภูมิ ซึ่งย้ายมาปฏิบัติราชการ ณ โรงเรียนปทุมวิไล พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามจากโรงเรียน โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร       7 ส.ค. 58 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "โรงเรียนปทุมวิไลร่วมใจ สู่อาเซียน" เนื่องในโอกาส วันอาเซียน ประจำปี 2558  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  3 - 7 ส.ค. 58 งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยโรงเรียน จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพนักเรียน ประจำปี 2558 สำหรับนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล      3 ส.ค. 58 โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับคณะติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผล และนิเทศการศึกษา ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร       29 ก.ค. 58 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ เชิดชูปราชญ์สุนทรภู่ครูอักษร" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  28 ก.ค. 58 งานแนะแนว จัดพิธีมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล จำนวน 165 ทุน ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร      27 ก.ค. 58 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดพิธีถวายสลากภัตแด่พระสงฆ์ และกิจกรรมหล่อเทียนพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา ปี 2558       16 ก.ค. 58 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม "ติวอังกฤษทั่วกรุง มุ่งสู่มหาวิทยาลัย" สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมี อ.สุรชัย รอดงาม เป็นวิทยากร ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  15 - 17 ก.ค. 58 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม "ค่ายบูรณาการ '58" สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ผู้มีความสนใจ ณ หาดเพชรรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี      15 ก.ค. 58 งานกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม พาน้องท่องวัด และ พิธีถวายเทียนพรรษา สำหรับนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ วัดในชุมชนใกล้โรงเรียนปทุมวิไล จำนวน 5 วัด       14 - 15 ก.ค. 58 คณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกิจกรรม มหกรรมรวมพลคน To Be Number One ณ เมืองทองธานี เพื่อนำเสนอผลงานของชมรม พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชรปีที่1  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  8 ก.ค. 58 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการฝึกอบรม ตามโครงการส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรมเด็กและเยาวชนในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี โดยมีตัวแทนนักเรียน โรงเรียนปทุมวิไล จำนวน 200 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร      4 - 5 ก.ค. 58 กลุ่มสาระการเรียนรรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) ร่วมกับ ชมรมคอมพิวเตอร์ โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรม "ค่ายค้นหาอัจฉริยภาพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และคอมพิวเตอร์"       1 ก.ค. 58 ลูกเสือกองร้อยพิเศษโรงเรียนปทุมวิไล เป็นตัวแทนกองลูกเสือจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมพิธีสวนสนาม ทบทวนคำปฏิญาณ เนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ 2558 ณ สนามศุภชลาศัย  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  1 ก.ค. 58 กองลูกเสือโรงเรียนปทุมวิไล เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณของลูกเสือ-เนตรนารี ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ จัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดปทุมธานี ณ สนามกีฬาบัวชมพู      26 มิ.ย. 58 ตัวแทนผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก ณ ศาลารักษ์ปทุม จัดโดยศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดปทุมธานี       26 มิ.ย. 58 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านสารเสพติดสากล ณ สนามกีฬาบัวชมพู นำโดย ชมรมทุบีนัมเบอร์วัน สภานักเรียน ศอ.ปส.ย. และลูกเสือกองร้อยพิเศษ โรงเรียนปทุมวิไล  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  24 มิ.ย. 58 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "83 ปี วันที่ระลึกการเปลี่ยนแปลงการปกครอง 24 มิถุนายน 2475" ณหอประชุมจงกลพรหมพิจิตร      22-23 มิ.ย. 58 โรงเรียนปทุมวิไล ฐานะต้นแบบโรงเรียนสุจริต จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน และอบรม ป.ป.ช. สพฐ. น้อย" ให้กับโรงเรียนในสังกัด สพม.4 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ของ สพม.4       18 มิ.ย. 58 ชมรม To Be Number One โรงเรียนปทุมวิไลรับการประเมินชมรมรุ่นรักษามาตรฐานพร้อมเป้นต้นแบบระดับเพชร คะแนนสะสมที่ 1 รอบประเมินสภาพจริง  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  12 - 13 มิ.ย. 58 โรงเรียนปทุมวิไล จัดการอบรมผู้นำนักเรียน สำหรับ สมาชิกสภานักเรียนแกนนำ To Be Number One ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร      11 มิ.ย. 58 โรงเรียนปทุมวิไล จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร       8 มิ.ย. 58 ศูนย์ผู้ประนอนรุ่นเยาว์ โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและประเมินผลการดำเนินงาน ศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา จากศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  31 พ.ค. 58 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และผลการสอบแห่งชาติ (O-NET) จัดโดย สพม.4 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร      29 พ.ค. กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริม และเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาล วันวิสาขบูชาโลก ประจำปีการศึกษา 2558       18 พ.ค. 58 คณะผู้บริหารและครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ร่วมต้อนรับ คุณครูรัตนา สายอุบล เป็นครูคนใหม่ของโรงเรียนปทุมวิไล พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและครูจากโรงเรียนปทุมธานี "นันทมุนีบำรุง"  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  9 - 10 พ.ค. 58 โรงเรียนปทุมวิไลจัดการลงทะเบียนเรียน และประชุมผู้ปกครอง นักเรียนชั้น ม.2, 3, 5 และ 6 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558      6 พ.ค. 58 โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับคณะผู้บริหาร และคณะครู จากโรงเรียนกงไกรลาศวิทยา จังหวัดสุโขทัย ในโอกาสศึกษาดูงานสภานักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล และชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนปทุมวิไล       5-6 พ.ค. 58 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558 ตามโครงการ หนึ่งเดียว เขียว - ชมพู  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  27 เม.ย. 58 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมต้อนรับ นายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี และคณะ ในโอกาสเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของ ชมรม To Be Number One โรงเรียนปทุมวิไล      21 - 30 เม.ย. 58 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกับ คณะกรรมการนักเรียน จัดกิจกรรม "สร้างภูมิคุ้มกันให้น้อง ม.1"       21-30 เม.ย. 58 โรงเรียนปทุมวิไล โดยกลุ่มบริหารวิชาการ จัดโครงการ สอนปรับพื้นฐาน นักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2558  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  8 เม.ย. 58 นายวีรพงษ์ คล้อยดี รับมอบรางวัลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชน และประชาชน 11th Thailand Prime Minister Cup 2015 โดยทีมจากโรงเรียนปทุมวิไล ได้รับรางวัล ชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี และ รุ่นอายุไม่เกิน 16 ปี และรองชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี      8 เม.ย. 58 โรงเรียนปทุมวิไล โดยสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมวิไล จัดพิธีสรงน้ำพระครูอุตตโมรุวงศ์ธาดา รดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ตามประเพณีสงกรานต์       8 เม.ย. 58 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมวิไล จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2558 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  31 มี.ค. 58 โรงเรียนปทุมวิไลจัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่จบหลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2557 โดยมีนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี      27 มี.ค. 57 คณะครูโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลยุทธ์ "การพัฒนาการจัดการศึกษาแบบมีนวัตกรรม และสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) ในระดับสหวิทยาเขต" จัดโดย สพม.4 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร       18 มี.ค. 58 ตัวแทนผู้บริหาร และคณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้อนรับคุณครูคนใหม่ของโรงเรียนปทุมวิไล คุณครูณัชชา พูลนิสสัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร จากโรงเรียนพระนารายณ์ จ.ลพบุรี  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  14 - 15 มี.ค. 58 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรม วันเพื่อลูกรัก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557      23 ก.พ. 58 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรมอำลา นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่กำลังจะจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ณ สนามกีฬาบัวชมพู       12 ก.พ. 58 ผู้บริหาร ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ และนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล กล่าวอำลา Nicolas Fischer ครูผู้ช่วยสอนจากโครงการ AFS ที่จะเดินทางกลับประเทศเยอรมัน พร้อมแสดงความยินดีกับ นายศุภวิทย์ ชุ่มใหม่ ที่จะเดินทางไปประเทศอาร์เจนตินา  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  6 ก.พ. 58 ครอบครัวปทุมวิไล จัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี ครบรอบ 104 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนปทุมวิไล เพื่อสมทบทุนสร้างอาคาร 100 ปี โรงเรียนปทุมวิไล ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร      6 ก.พ. 58 งานโภชนาการ โรงเรียนปทุมวิไล จัดอบรมนักเรียนในโครงการ อย. น้อย เรื่อง "การคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน" ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ โดย กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค และเภสัชสาธารณสุข สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดปทุมธานี       4 ก.พ. 58 โรงเรียนปทุมวิไล จัด มหกรรมวิชาการ "เปิดบ้านปทุมวิไล'57" โดยมี ดร.วีระพงษ์ เดชบุญ ผู้อำนวยการ สพม.4 เป็นประธานในพิธีเปิด  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  27 ม.ค. 57 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก Bhutanese Doctors and Health Practitioners จากประเทศ ภูฎาน      26 ม.ค. 57 โรงเรียนปทุมวิไล รับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง จากสำนักงาน เขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษาเขต 4       21 - 23 ม.ค. 58 คณะลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้น ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกิจกรรมอยู่ค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือพงษ์ลดา จ.สระบุรี  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  16 ม.ค. 58 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมพิธีวันครูแห่งชาติ จัดโดย สพม.4 ณ หอประชุมโรงเรียนสายปัญญารังสิต      12 ม.ค. 58 ผู้แทนผู้บริหาร และครู โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา จัดโดย สพม.4 ร่วมกับ พว. ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร       12 ม.ค. 58 คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร วันขึ้นปีใหม่ ณ หอพุทธกิจปัญญา  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  6 - 7 ม.ค. 58 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม อบรมนักเรียนแกนนำ เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับตัวแทนนักเรียน โรงเรียนปทุมวิไล ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร      23 ธ.ค. 57 ตัวแทนครูจากโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมพิธีมอบป้าย "หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ชาวประชาเป็นสุข จังหวัดปทุมธานี" โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เป็นผู้ประทานป้าย       16 ธ.ค. 57 โรงเรียนปทุมวิไล รับการติดตาม ประเมินผล การจัดการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 จาก สพม.4  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  9 ธ.ค. 57 คณะตัวแทน ครู และนักเรียน ระดับชั้น ม.1 โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์รวมพลัง "ต่อต้านทุจริต" เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) โดยมีนายพงศธร สัจจชลพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงาน ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี      9 ธ.ค. 57 โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับ คณะผู้เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรจิตวิทยาความมั่นคง สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา (สพฐ.) รุ่นที่ 2       8 ธ.ค. 57 กลุ่มนักเรียนแกนนำ โดยงานกิจกรรมนักเรียน เปิดชมรม Stop Teen Mom โรงเรียนปทุมวิไล หยุดการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ภายใต้โครงการสายใยรักแห่งครอบครัวฯ  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  5 ธ.ค. 57 คณะตัวแทนผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ      5 ธ.ค. 57 คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลารักษ์ปทุม เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557       5 ธ.ค. 57 คณะผู้บริหาร และตัวแทนครูและบุคลากร โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม 2557 ณ หน้าสำนักงานเหล่ากาชาด จังหวัดปทุมธานี  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  4 ธ.ค. 57 คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน และบุคลากรโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในวโรกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม 2557      3 ธ.ค. 57 โรงเรียนปทุมวิไล โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมเนื่องใน วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร โดยมีการมอบรางวัลพ่อดีเด่น ให้กับผู้ปกครองของนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 11 ท่าน       28 พ.ย. 57 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียน โรงเรียนวัดเขมาภิระตาราม นนทบุรี  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  25 พ.ย. 57 ตัวแทนผู้กำกับลูกเสือ และกองลูกเสือ โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมพิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งจัดโดยสำนักงานลูกเสือจังหวัดปทุมธานี ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิต โรงเรียนปทุมวิไล      20 พ.ย. 57 คณะผู้บริหาร และครูกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ต้อนรับครูคนใหม่ของโรงเรียนปทุมวิไล คุณครูสุพิชชา มากะเต พร้อมด้วยคณะครูจากโรงเรียนบดินทรเดชา สมุทรปราการ       18 พ.ย. 57 โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับ คณะจากประเทศศรีลังกา ตามโครงการ International Center for Development Communication (ICDC) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อศึกษาดูงานโครงการทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนปทุมวิไล  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  12 พ.ย. 57 โรงเรียนปทุมวิไล จัดการสอบธรรมสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2557 สนามสอบโรงเรียนปทุมวิไล สังกัดวัดโสภาราม จังหวัดปทุมธานี      5 พ.ย. 57 โรงเรียนปทุมวิไล จัดพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาภายใน โรงเรียนปทุมวิไล ปีการศึกษา 2557 "ไกรรพทรนงเกมส์'57" โดยมี พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง เป็นประธานในพิธี       15 - 17 และ 22 - 24 ต.ค. 57 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรม "ค่ายพุทธธรรม" ประจำปี 2557 สำหรับนักเรียนระดับชัี้น ม.4 ณ วัดปัญญานันทาราม จ.ปทุมธานี  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  23 ต.ค. 57 คณะผู้แทนผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมพิธีวางมาลา และถวายบังคม รัชกาลที่ 5 เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี      7 ต.ค. 57 โรงเรียนปทุมวิไล จัดอบรม "การจัดการเรียนรู้สู่สตวรรษที่ 21" โดย อาจารย์เอกรินทร์ สี่มหาศาล ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร       4-5 ก.ย. 57 โรงเรียนปทุมวิไล จัดการแสดง "วิพิธทัศนา ปทุมาเขียวชมพู ครั้งที่ 2" เนื่องในกิจกรรม "วันเพื่อลูกรัก" โดยมี นายสมเกียรติ สรรคพงษ์ ผอ. สพม.4 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  1 - 7 ต.ค. 57 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ October English Camp สำหรับนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไลผู้สนใจ      30 ก.ย. 57 คณะครู และบุคลากรโรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรม "บัวลาบึง" เพื่อแสดงมุทิตาจิต แด่ ครูผู้เกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร       29 ก.ย. 57 ครอบครัวปทุมวิไล จัดงานเนื่องในโอกาส เกษียณอายุราชการ พล.ต.ท. คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกสมาคมศิษย์เก่าปทุมวิไล ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  19 ก.ย. 57 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดกิจกรรม "สายสัมพันธ์น้องพี่วิทย์" สำหรับนักเรียนสายการเรียนวิทยาศาสตร์ ระดับชั้น ม.4 - 6 ณ สนามกีฬาบัวชมพู      13 ก.ย. 57 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี นำนักเรียนตามโครงการเดินตามรอยพ่อ และ นักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิศวกรรมศาสตร์ ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ณ ต.คลองโคน จ.สมุทรสงคราม       12 ก.ย. 57 นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับชั้น ม.6 รับเกียรติบัตร จากการนำเสนอโครงงานนักเรียน โรงเรียนในโครงการห้องเรียนพิเศษฯ เครือข่ายภาคกลางตอนบน ซึ่งมีผลงานระดับ 1 เหรีญทอง 1 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  11 ก.ย. 57 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรม "บัวลาบึง" เพื่อเปิดโอกาสให้คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล แสดงมุทิตาจิต แก่คุณครูผู้เกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการ ณ สนามกีฬาบัวชมพู และหอประชุมจงกลพรหมพิจิตร      8 ก.ย. 57 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมประกวดมารยาทไทย ปีการศึกษา 2557       4 ก.ย. 57 ธนาคารโรงเรียน โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนตาคลีประชาสรรค์ จังหวัดนครสวรรค์  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  1 ก.ย. ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรมการประกวด PW Idol 2014 รอบตัดสิน ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร      1 ก.ย. 57 โรงเรียนปทุมวิไล ตอนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ประเมิน และวินิจฉัยโครงร่างองค์กร โรงเรียนมาตรฐานสากล รุ่นที่ 1 ณ ห้องประชุมเกียรติบงกช       31 ส.ค. 57 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) จัดกิจกรรม "ก้าวทันเทคโนโลยี ชีวีเป็นสุข" สำหรับนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยมี รศ. ธีรวัฒน์ ประกอบผล เป็นวิทยากร  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  29 ส.ค. 57 กลุ่มงานบริหารวิชาการ จัดกิจกรรม "สัปดาห์ห้องสมุด และ เปิดศูนย์ทดสอบทางการศึกษา" ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร      28 ส.ค. 57 โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก 6th Standard Training Course on Drug Dependence Treatment and Rehabitation Thailand       27 ส.ค. 57 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนบางบัวทอง และโรงเรียนในเครือข่าย  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  26 ส.ค. 57 โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ กำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การจัดการศึกษา สพม.4 ณ ห้องประชุมเกียรติบงกช      24 - 25 ส.ค. 57 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) นำคณะครูและนักเรียนร่วมการจัดกิจกรรม และแข่งขัน เนื่องในกิจกรรม "การแข่งขันทักษะคอมพิวเตอร์ประเพณี ธัญรัตน์-ปทุมวิไล ครั้งที่ 1" ณ โรงเรียนธัญรัตน์       18 ส.ค. 57 กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ จัดพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 "พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย" และกิจกรรมเนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2557  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  15 ส.ค. 57 ศูนย์ ERIC โรงเรียนปทุมวิไล จังหวัดปทุมธานี จัดกิจกรรม "๊Understanding CEFR Framework Leading to Preparations for ASEAN Community" ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ โรงเรียนปทุมวิไล      13 ส.ค. 57 คณะแพทย์จากโรงพยาบาลเปาโล จัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่องมะเร็งปากมดลูก ให้กับนักเรียนหญิงระดับชั้น ม.3 และ ม.4 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร       12 ส.ค. 57 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา 82 พรรษา 12 สิงหาคม 2557 "เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน" ณ กระทรวงศึกษาธิการ กรุงเทพมหานคร  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  12 ส.ค. 57 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี      12 ส.ค. 57 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกิจกรรมปล่อยปลา ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา จัดโดย เทศบาลเมืองปทุมธานี       12 ส.ค. 57 คณะผู้บริหาร และครูโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง ถว­ายเป็นพระราชกุศล ในงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  8 ส.ค. 57 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม "เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่ และครูของแผ่นดิน" เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และวันแม่แห่งชาติ ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร      8 ส.ค. 57 โรงเรียนปทุมวิไล จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2557       6 ส.ค. 57 กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม โดยความร่วมมือกับ สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดปทุมธานี จัดอบรมมารยาทไทย ให้ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  2 ส.ค. 57 โรงเรียนปทุมวิไลการดำเนินการจัดการสอบวัดความสามารถด้านภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ (PISA) สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ตามโครงการโรงเรียนมาตรฐานสากล ณ ศูนย์จัดการสอบโรงเรียนปทุมวิไล      1 ส.ค. 2557 โรงเรียนปทุมวิไล จัดพิธีมอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียนที่มีฐานะขาดแคลน นักเรียนที่มีผลการเรียนดี และนักเรียนที่ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆ ของโรงเรียน ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร       30 - 31 ก.ค. 57 กลุ่มงานบริหารกิจการนักเรียน จัดอบรมเครือข่ายนักเรียนแกนนำยุวชนประชาธิปไตย ให้กับตัวแทนนักเรียนทุกห้อง ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  29 ก.ค. 57 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ เชิญชูปราชญ์สุนทรภู่ครูอักษร" ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร      26 ก.ค. 57 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี จัดกิจกรรมศึกษาดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หัวข้อ การใช้เทคโนโลยีของชนชาติไทย และ การใช้สื่อเทคโนโลยีเพื่อการนำเสนอ ณ มิวเซียมสยาม พิพิธภัณฑ์แห่งการเรียนรู้ กรุงเทพฯ       26 ก.ค. 57 กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ นำนักเรียนสายการเรียน อังกฤษ - ศิลปะ ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน ณ พิพิธภัณฑ์ภาพจิตรกรรม 3 มิติ พัทยา (Art in paradise) และ เมืองจำลอง พัทยา จังหวัดชลบุรี  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  24 ก.ค. 57 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนสตรีอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง ในการศึกษาดูงานคณะกรรมการนักเรียน โรงเรียนปทุมวิไล      22 ก.ค. 57 คณะครู และนักเรียนระดับชั้น ม.1 โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกิจกรรม "พาน้องท่องวัด" และ ถวายเทียนพรรษา ณ วัดหงษ์ปทุมาวาส วัดโสภาราม วัดอัมพุวราราม วัดบางหลวง วัดบางพูน และ วัดโบสถ์       22 ก.ค. 57 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพประจำปี สำหรับคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรโรงเรียนปทุมวิไล โดยโรงพยาบาลปทุมธานี ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  21 ก.ค. 57 โรงเรียนปทุมวิไล จัดการประชุมนักเรียนแกนนำ คณะอนุกรรมการ ป.ป.ช. สพฐ. น้อย โครงการโรงเรียนสุจริต ปีงบประมาณ 2557 ณ ห้องประชุมเกียรติบงกช      16 - 17 ก.ค. 57 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พระบรมมหาราชวัง พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ท้องพระโรงกลาง พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัยและวัดพระแก้ว สำหรับนักเรียนระดับชั้น ม.6       15 - 17 ก.ค. 57 ตัวแทนคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ในนามชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน "มหกรรมเฉลิมฉลอง 12 ปี TO BE NUMBER ONE" ณ เมืองทองธานี  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  9 ก.ค. 57 โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับ นายแพทย์ หม่อมหลวง สมชาย จักรพันธุ์ และคณะกรรมการประเมินผล ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน เพื่อประเมินผลชมรม รุ่นรักษามาตรฐาน พร้อมเป็นต้นแบบระดับเพชร คะแนนสะสมที่ 1 รอบประเมินสภาพจริง      9 ก.ค. 57 กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา เนื่องในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา โรงเรียนปทุมวิไล       4 ก.ค. 57 คณะผู้อบรมหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารทหารเรือ รุ่นที่ 11 มอบอุปกรณ์ฟุตบอล ชุดฝึกซ้อม และเครื่องดื่มบำรุงกำลัง ให้นักฟุตบอลโรงเรียนปทุมวิไล รุ่นอายุไม่เกิน 14 ปี  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  1 - 4 ก.ค. 57 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรม ค่ายฝึกอบรม เยาวชนคนดีของแผ่นดิน "โรงเรียนสุจริต" จริยธรรม และธรรมภิบาล ในสถานศึกษา ตามโครงการ เสริมสร้างคุณธรรม ปี 2557 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร      1 ก.ค. 57 คณะผู้กำกับและลูกเสือกองร้อยพิเศษ โรงเรียนปทุมวิไล เป็นตัวแทนกองลูกเสือจังหวัดปทุมธานี เข้าร่วมในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม เนื่องในงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามศุภชลาศัย สนามกีฬาแห่งชาติ       1 ก.ค. 57 กองลูกเสือระดับชั้น ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนตรนารี สังกัดสำนักงานลูกเสือจังหวัดปทุมธานี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนปทุมวิไล  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  28 - 29 มิ.ย. 57 สหวิทยาเขตสัตตบงกช จัดการอบรมครู ตามโครงการพัฒนาบุคลากร ในหัวข้อ "การจัดการเรียนรู้แบบกลับด้านชั้นเรียน และกระบวนการคิด" สำหรับครูผู้สนใจ จำนวน 150 คน ณ หอประชุม โรงเรียนปทุมวิไล และ โรงเรียนจุฬาภรณราชวิทยาลัย ปทุมธานี      26 - 28 มิ.ย. 57 ผอ. วีรพงษ์ คล้อยดี ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสถานศึกษา "ป้องกันการทุจริต" เครือข่ายโรงเรียนสุจริต จุดที่ 4 ภาคกลาง ณ จังหวัดชลบุรี       26 มิ.ย. 57 ตัวแทนคณะผู้บริหาร และ ครู โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสาม้คคีเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 ณ โรงเรียนสุนทโรเมตตาประชาสรรค์  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  25 มิ.ย. 57 นักเรียนระดับชั้น ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกิจกรรมตามโครงการ "ราชทัณฑ์เชิงสมานฉันท์ การสมานฉันท์ ระหว่างผู้ต้องขับ กับ สังคม" จัดโดย ทัณฑสถานบำบัดพิเศษหญิง ธัญบุรี(คลองห้า) ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร      24 มิ.ย. 57 กลุ่มสาระฯ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม จัดกิจกรรม งาน "82 ปี วันที่ระลึกการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทย 24 มิ.ย. 2475" ประจำปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร       23 มิ.ย. 57 กองลูกเสือกองร้อยพิเศษ โรงเรียนปทุมวิไล ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดปทุมธานี ในการประกวดระเบียบแถวและการสวนสนาม ในระดับเขตพื้นที่(ปทุมธานี เขต 1) และระดับจังหวัด ณ สนามกีฬาบัวชมพู โรงเรียนปทุมวิไล เพื่อร่วมพิธี ณ สนามศุภชลาศัย ต่อไป  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  21 - 22 มิ.ย. 57 กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) ร่วมกับ นักเรียนชมรมคอมพิวเตอร์ และศิษย์เก่า จัดกิจกรรม "PW ICT Ignite Camp 2014" ค่ายค้นหาอัจฉริยภาพ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 ณ โรงเรียนปทุมวิไล      17 - 18 มิ.ย. 57 สหวิทยาเขตสัตตบงกช จัดกิจกรรมตามโครงการ "เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม นักเรียนแกนนำโรงเรียนในสหวิทยาเขตสัตตบงกช" ให้กับตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนในสหวิทยาเขตสัตตบงกช ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร โรงเรียนปทุมวิไล       12 มิ.ย. 57 โรงเรียนปทุมวิไล จัดพิธีไหว้ครู ปีการศึกษา 2557 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  6 มิ.ย. 57 คณะผู้บริหาร ตัวแทนครู และนักเรียน ร่วมต้อนรับคณะกรรมการผู้ประเมิน ศูนย์ประนอมรุ่นเยาว์ และจัดกิจกรรม อบรมโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา ให้กับแกนนำสมาชิกศูนย์ประนอมรุ่นเยาว์ โรงเรียนปทุมวิไล ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์ โรงเรียนปทุมวิไล      5 มิ.ย. 57 คณะครู และนักเรียนแผนการเรียน ภาษาอังกฤษ - ศิลปะ จัดกิจกรรม "ผูกสัมพันธ์ฉันท์น้องพี่ แผนอังกฤษ-ศิลปะ ปี 2557" เพื่อต้อนรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/8       5 มิ.ย. 57 คณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครู และนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ต้อนรับคณะอาจารย์ ในการออกเยี่ยมโรงเรียนของนิสิตโครงการ สควค. ศูนย์มหาวิทยาลัยรังสิต ณ โรงเรียนปทุมวิไล  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  24 พ.ค. 57 ตัวแทนนักเรียน ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมแสดงบนเวที ในงานกาชาดจังหวัด และของดีเมืองปทุมธานี ปี 2557 ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต      14 พ.ค. 57 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมจัดกิจกรรมต้อนรับ นักเรียน ชั้น ม.1 และ ม.4 ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1/2557 วันแรก ณ สนามกีฬาบัวชมพู โรงเรียนปทุมวิไล       8 - 12 พ.ค. 57 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ERIC โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรม "Intensive English Teacher Camp" เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับครู สังกัด สพม.4 ณ ห้องมินิเธียร์เตอร์  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  7 - 8 พ.ค. 57 ศูนย์พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ ERIC โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรม "Intensive English Student Camp" เพื่อพัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน จากโรงเรียนสังกัด สพม.4      6 - 10 พ.ค. 57 งานบริหารกิจการนักเรียน จัดกิจกรรม ปฐมนิเทศ โรงเรียนปทุมวิไล ตามโครงการ "หนึ่งเดียว เขียว - ชมพู" สำหรับนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ณ ค่ายอู่ทองสักทอง จ.สุพรรณบุรี       16 มี.ค. 57 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรม วันเพื่อลูกรัก ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 สำหรับนักเรียนชั้น ม.1, ม.2, ม.4 และ ม.5  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  27 ก.พ. 57 ชมรมทูบีนัมเบอร์วัน โรงเรียนปทุมวิไล ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนโพธิ์ทอง "จินดามณี" จังหวัดอ่างทอง      27 ก.พ. - 1 มี.ค. 57 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี (งานคอมพิวเตอร์) ร่วมกับ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมค่ายบูรณาการคอมพิวเตอร์-ศิลปะ ครั้งที่ 8 (Com - Art Camp) ณ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี       27 ก.พ. - 1 มี.ค. 57 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรม English Enrichment Camp สำหรับ นักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ Mini English Program (MEP) ณ อำเภอมวกเหล็ก จ.สระบุรี  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  22 ก.พ. 57 สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกับ โรงเรียนปทุมวิไล จัดงาน "ปทุมวิไลสังสรรค์ '57" ณ สนามกีฬาบัวชมพู โรงเรียนปทุมวิไล      18 ก.พ. 57 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ จัดกิจกรรม Math Day ในหัวข้อ "อาเซียนหรรษา" โดยนักเรียน ม.4 - ม.6 สายการเรียน ภาษาอังกฤษ - คณิตศาสตร์ ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร       17 ก.พ. 57 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน ระดับชั้น ม.1 - ม.5 โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกิจกรรมบูม เพื่อแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้น ม.6 ที่สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  13 ก.พ. 57 กลุ่มงานบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมตามโครงการ "ตลาดนัดโครงงาน" เพื่อนำเสนอผลงาน การศึกษาค้นคว้าและองค์ความรู้ ของนักเรียนชั้น ม.2 และ ม.5      12 ก.พ. 57 โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมการแข่งขันกีฬา กรีฑา นักเรียน นักศึกษา อบจ. ปทุมธานี คัพ 2557 เขตอำเภอเมืองปทุมธานี ณ สนามกีฬาบัวชมพู โรงเรียนปทุมวิไล       6 ก.พ. 57 คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนปทุมวิไล จัดพิธีย้ายศาลพระภูมิ และศาลย่าบา ไปยังศาลใหม่ซึ่งสร้างแทนศาลเดิม  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  6 ก.พ. 57 โรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกับองค์กรสนับสนุน จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนา โรงเรียนปทุมวิไล ครบรอบปีที่ 103 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร      3 ก.พ. 57 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยนักเรียนแผนการเรียนรู้ภาษาจีน โรงเรียนปทุมวิไล จัดงานวัฒนธรรมจีนศึกษา ครั้งที่ 3 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร       1 ก.พ. 57 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรมทิศทางศึกษาต่อสายสามัญ และสายอาชีพ ให้แก่ผู้ปกครองนักเรียนชั้น ม.3 โรงเรียนปทุมวิไล ณ หอประชุมจงกลพรหมพิิจิตร  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  30 ม.ค. 57 ทีมฟุตบอลโรงเรียนปทุมวิไล แข่งขันฟุตบอลนักเรียน 7 คน แชมป์กีฬา 7 สี แชมเปียนคัพ 2013 ณ สนามโรงเรียนปทุมวิไล ผลการแข่งขัน ชนะทีมจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่น 4 - 1      30 ม.ค. 57 ตัวแทนนักเรียนโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมอบรมตามโครงการอบรมให้ความรู้ และสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังยาเสพติดในสถานศึกษา และโดยรอบสถานศึกษา ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร       29 ม.ค. 57 โรงเรียนปทุมวิไล รับการประเมินประจำปีการศึกษา 2556 ครั้งที่ 2 จาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  24 - 26 ม.ค. 57 คณะครูจากโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ จังหวัดเพชรบุรี      18 ม.ค. 57 ตัวแทนครูและผู้บริหารโรงเรียนปทุมวิไล ร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษา เรื่อง ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบถาวร โดย สพม.4 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร       17 - 31 ม.ค. 57 กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมสอนเสริมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับนักเรียนการสอบ O-NET ให้แก่นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร  
                    
                     
                     
 
    
     
 
  16 ม.ค. 57 คณะครูของ โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 ร่วมกิจกรรมเนื่องในงานวันครู ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ ห้องประชุมจงกลพรหมพิจิตร โรงเรียนปทุมวิไล      9 - 10 ม.ค. 57 กิจกรรมค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนปทุมวิไล พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ       6 ม.ค. 57 งานแนะแนว โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรม "เปิดโลกกว้างการศึกษาต่อและอาชีพ" เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6