top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
ดูปฏิทินกิจกรรม
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment
กรอกข้อมูลการอบรม

 

 
 
กำหนดการสอบวัดผลกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ระหว่างวันที่ 12 - 18 กรกฎาคม 2560 :: 2017-06-26 16:23:41
ประกาศผลการจัดห้องเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 :: 2017-05-01 20:15:44
กำหนดการกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 21, 25 - 28 เมษายน 2560 :: 2017-04-17 20:28:38
ประกาศรายชื่อสำหรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 :: 2017-04-17 19:23:29
โรงเรียนปทุมวิไลเป็นศูนย์โครงการฝึกอบรมครูขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล ระดับ มัธยมศึกษาต้น และ ประถมศึกษา :: 2017-04-16 14:35:29
 
 
 
 
 
14 มิ.ย. 2560 มูลนิธิทีมงานทนายประชาชนฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้ แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ตามโครงการพี่สอนน้อง ให้เป็นของดีของสังคมฯ โดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร
   
14 มิ.ย. 2560 ศูนย์ผู้ประนอมรุ่นเยาว์ โรงเรียนปทุมวิไล จัดการอบรมตามโครงการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทในสถานศึกษา ผู้ประนอมรุ่นเยาว์ โรงเรียนปทุมวิไล ให้กับคณะครูและนักเรียน โรงเรียนปทุมวิไล และโรงเรียนเครือข่าย
   
11 มิ.ย. 2560 โรงเรียนปทุมวิไล จัดการอบรม "การพัฒนาบุคลากรเรื่องการขับเคลื่อน โครงการโรงเรียนสุจริต ประจำปีการศึกษา 2560" ณ หอประชุมจงกลพรหมพิจิตร
   
 
 
ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 5 : Geo-infomatics Media Contest 2016
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ผลกระทบภัยแล้งกับการประมงไทย”
ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน”
ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สัตว์น้ำประจำจังหวัด เอกลักษณ์ประจาถิ่น”
 
 
135/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดผลและประเมินผล กลางภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2560
111/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจัดอบรมให้ความรู้บุคลากร เรื่องขับเคลื่อนโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลภายในสถานศึกษา "โครงการโรงเรียนสุจริต" ประจำปีการศึกษา 2560
83/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
69/2560 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชั้น หัวหน้าระดับชั้น และรองหัวหน้าระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
59/2560 แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามวันหยุดราชการ เวรกลางคืน และผู้ตรวจเวร ประจำเดือนเมษายน และพฤษภาคม
 
 
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 8/2559
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 7/2559
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 6/2559
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 5/2559
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 5/2559
 
 
รางวัลเสมา ป.ป.ส.
ครูอุบลวรรณ มงคลางกูร
 
Classroom Conference
14 ธันวาคม 2559
 
   
 
 
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]