top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
ดูปฏิทินกิจกรรม
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment
กรอกข้อมูลการอบรม

 

 
 
ประกาศผลการจัดห้องเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 :: 2017-05-01 20:15:44
กำหนดการกิจกรรมเรียนปรับพื้นฐาน วันที่ 21, 25 - 28 เมษายน 2560 :: 2017-04-17 20:28:38
ประกาศรายชื่อสำหรับมอบตัวนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2560 :: 2017-04-17 19:23:29
โรงเรียนปทุมวิไลเป็นศูนย์โครงการฝึกอบรมครูขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้สะเต็มศึกษา ด้วยระบบทางไกล ระดับ มัธยมศึกษาต้น และ ประถมศึกษา :: 2017-04-16 14:35:29
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 :: 2017-04-05 16:26:44
 
 
 
 
 
31 มี.ค. 60 โรงเรียนปทุมวิไล จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่จบหลักสูตรปีการศึกษา 2559 และโดยมี นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี
   
26 มี.ค. 60 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรมวันเพื่อลูกรัก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 เพื่อประชุมผู้ปกครองและแจ้งผลการเรียน
   
22 - 23 มี.ค. 60 โรงเรียนปทุมวิไล จัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่คณะครูและบุคลากรในหัวข้อ "การจัดการเรียนรู้และพัฒนาวิชาชีพในยุค THAILAND 4.0" โดยมี ผศ. ดร.มารุต พัฒผล เป็นวิทยากร
   
 
 
ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 5 : Geo-infomatics Media Contest 2016
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ผลกระทบภัยแล้งกับการประมงไทย”
ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน”
ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สัตว์น้ำประจำจังหวัด เอกลักษณ์ประจาถิ่น”
 
 
83/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
69/2560 แต่งตั้งครูที่ปรึกษาชั้น หัวหน้าระดับชั้น และรองหัวหน้าระดับชั้น ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
59/2560 แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามวันหยุดราชการ เวรกลางคืน และผู้ตรวจเวร ประจำเดือนเมษายน และพฤษภาคม
51/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานศูนย์ครอบครัวพอเพียง โรงเรียนปทุมวิไล ประจำปีการศึกษา 2560
24/2560 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลและประเมินผลปลายภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
 
 
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 8/2559
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 7/2559
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 6/2559
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 5/2559
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 5/2559
 
 
The winner Elite Model Look
Thailand 2016
 
Classroom Conference
14 ธันวาคม 2559
 
   
 
 
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]