top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
ดูปฏิทินกิจกรรม
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment
กรอกข้อมูลการอบรม

 

 
 
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.4 ประเภทสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 :: 2017-03-10 06:42:33
ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนชั้น ม.1 ประเภทสอบคัดเลือกห้องเรียนพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 :: 2017-03-09 07:17:12
กำหนดการสอนซ่อมเสริมและสอบแก้ตัว ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 :: 2017-02-20 00:00:00
กำหนดการสอบวัดผลและประเมินผล ปลายภาคเรียนที่ 2 และสอบข้อสอบกลาง ปีการศึกษา 2559 ระหว่างวันที่ 20 - 27 กุมภาพันธ์ 2560 :: 2017-02-20 00:00:00
การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2560 :: 2017-01-25 10:29:22
 
 
 
 
 
7 มี.ค. 60 โรงเรียนปทุมวิไล รับการประเมินโรงเรียนสุจริตพระราชทาน ด้านความโปร่งใส เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559
   
17 ก.พ. 60 โรงเรียนปทุมวิไล จัดกิจกรรมบูมเพื่อแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา ให้กับนักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2559 ณ สนามกีฬาบัวชมพู
   
6 ก.พ. 60 ครอบครัวปทุมวิไลจัดพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อการศึกษา ครบรอบ 106 ปี วันก่อตั้งโรงเรียนปทุมวิไล
   
 
 
ประกวดสื่อภูมิสารสนเทศ ครั้งที่ 5 : Geo-infomatics Media Contest 2016
ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “ผลกระทบภัยแล้งกับการประมงไทย”
ประกวดวาดภาพระบายสี หัวข้อ “ประเทศไทยในฝัน”
ประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์
ประกวดภาพถ่าย หัวข้อ “สัตว์น้ำประจำจังหวัด เอกลักษณ์ประจาถิ่น”
 
 
386/2559 แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามวันหยุดราชการ เวรกลางคืน และผู้ตรวจเวร ประจำเดือนมกราคม
384/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เพื่อการอนุรักษ์ ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ตอนปลาย
364/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559 เพิ่มเติม
360/2559 แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการวัดผลและประเมินผลกลางภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2559
346/2559 แต่งตั้งผู้อยู่เวรยามวันหยุดราชการ เวรกลางคืน และผู้ตรวจเวร ประจำเดือนธันวาคม
 
 
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 6/2559
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 5/2559
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 5/2559
รายงานการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 4/2559
ระเบียบวาระการประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนปทุมวิไล ครั้งที่ 4/2559
 
 
The winner Elite Model Look
Thailand 2016
 
Classroom Conference
14 ธันวาคม 2559
 
   
 
 
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]