top
เกี่ยวกับโรงเรียน สารสนเทศโรงเรียน บุคลากร กลุ่มสาระการเรียนรู้ องค์กรสนับสนุน ความภาคภูมิใจ
 
หน้าหลัก
วารสารปทุมวิไล
คลังสื่อการเรียนรู้
กิจกรรมชมรม
ห้องสมุดโรงเรียน
ดาวน์โหลดไฟล์
ตารางเรียน-ตารางสอน
ตรวจสอบผลการเรียน
มาตรฐานการศึกษาสถานศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์ภายใน
แผนที่และการเดินทาง
comment

 

     
  โครงการสอน  
 
รหัสวิชา ชื่อวิชา ระดับชั้น ครูประจำวิชา
ท20210 ภาษาเพื่อการเขียนเชิงวิชาการ ม.2 ครูปัทมา จันทร์ศรี
ท22101 ภาษาไทย ม.2 ครูพรรษกร แก่นจันทร์
ครูนาตยา ทรงสุภาพ
ครูปัทมา จันทร์ศรี
ท23101 ภาษาไทย ม.3 ครูพรรษกร แก่นจันทร์
ครูพักตร์ศิริ พิมพ์เสน
ครูจันทร์มณี คุ้มดี
ครูสิริพร ปอร์เชิน
ครูปัทมา จันทร์ศรี
ท30215 วรรณกรรมท้องถิ่น ม.6 ครูนาตยา ทรงสุภาพ
ท30216 การแต่งคำประพันธ์ ม.4 ครูเตือนจิตต์ ศรีอนันต์
ท31101 ภาษาไทย ม.4 ครูผาณิต ขนันไพร
ครูสิริพร ปอร์เชิน
ครูสิริมา ถิ่นนรงค์
ท32101 ภาษาไทย ม.5 ครูณัฎฐา บัวอินทร์
ครูเตือนจิตต์ ศรีอนันต์
ครูผาณิต ขนันไพร
ท33101 ภาษาไทย ม.6 ครูณัฏฐา บัวอินทร์
ครูนันทา รังสีปัญญา
 
     
  วิจัยในชั้นเรียน  
 
ภาคเรียน ชื่อวิชา ระดับชั้น ผู้วิจัย
2/2557 การพัฒนาการเขียนคำสะกด ม.2 ครูนาตยา ทรงสุภาพ
2/2557 การพัฒนาทักษะด้านการอ่านสะกดคำ ม.3 ครูพรรษกร แก่นจันทร์
 
     
  ผลงานทางวิชาการ  
 
ชื่อผลงาน ผู้จัดทำ
การใช้แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาไทย ช่วยผึกทักษะการอ่าน นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปทุมวิไล ปีการศึกษา 2546 ครูเสริม พงศ์ทอง
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนวิชา ท32101 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ครูณัฎฐา บัวอินทร์
 
  สนใจเล่มเต็ม ติดต่อ pw.emedia@gmail.com  
     
 
Free counter
Copyright © 2012
Pathumwilai School

--------------------------------------------------------------------------

[หน้าหลัก] [เกี่ยวกับโรงเรียน] [ สารสนเทศโรงเรียน] [บุคลากร] [กลุ่มสาระการเรียนรู้]
[องค์กรสนับสนุน] [ความภาคภูมิใจ] [วารสารปทุมวิไล] [คลังสื่อการเรียนรู้] [บทเรียนออนไลน์]
[ห้องเรียนพิเศษ] [กิจกรรมชมรม] [ห้องสมุดโรงเรียน] [ดาวน์โหลดไฟล์] [มาตรฐานการศึกษา]
[ตารางเรียน] [หมายเลขโทรศัพท์ภายใน] [แผนที่และการเดินทาง]