วารสารปทุมวิไล ปีที่ 23 ฉบับที่ 43 ปีการศึกษา 2558