วารสารปทุมวิไล ปีที่ 23 ฉบับที่ 42 ปีการศึกษา 2558