วารสารปทุมวิไล ปีที่ 23 ฉบับที่ 41 ปีการศึกษา 2557