วารสารปทุมวิไล ปีที่ 22 ฉบับที่ 40 ปีการศึกษา 2557