วารสารปทุมวิไล ปีที่ 21 ฉบับที่ 39 ปีการศึกษา 2556