วารสารปทุมวิไล ปีที่ 21 ฉบับที่ 38 ปีการศึกษา 2556