วารสารปทุมวิไล ปีที่ 19 ฉบับที่ 36 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554